piątek, 21 października 2016

Obrona raportu Polski - tym razem Komitet Praw Człowieka

W mijającym tygodniu (17-18.10.2016) delegacja polska prezentowała swój siódmy raport okresowy z wykonania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Jest to już drugi raport z wykonania umowy dotyczącej ochrony praw człowieka w ramach systemu ONZ w ostatnim czasie (patrz post nt. obrony raportu z wykonania Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych). W trakcie spotkania członkowie Komitetu zwrócili się o przedstawienie informacji m.in. na następujące tematy:
  • dostępność aborcji w kontekście utrudnionego dostępu do świadczeń związanych z legalną aborcją,
  • kwestie ksenofobii, rasizmu, dyskryminacji - tu członkowie Komitetu poprosili m.in. o przedstawienie przyczyn likwidacji Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, 
  • sytuacji mniejszości seksualnych - zakwestionowano zaangażowanie Pełnomocnika ds. Równego Statusu w zakresie działania na rzecz osób LGBT,
  • zwrócono uwagę na kwestie związane z więziennictwem (szczególnie w kontekście naruszeń praw człowieka stwierdzonych przez ETPCz) - wskazywano na złe warunki osadzenia i nieefektywność postępowań zmierzających do wyjaśnienia przypadków naruszeń praw osób osadzonych,
  • problematykę handlu ludźmi i nieefektywność działań władz przejawiającą się m.in. w nierozpoznaniu skali zjawiska,
  • działania ustawodawcze zmierzające do ograniczenia władzy sądowej, a ponadto
  • na kwestie konieczności kompleksowanego rozwiązania problemów związanych z restytucją mienia odebranego w czasach Holokaustu oraz w czasach komunistycznych.
Choć przegląd dotyczył działań władz polskich w latach 2009-2014 nie obyło się bez pytań o aktualną sytuację polityczną. Eksperci pytali o zmiany w prawie prasowym i opinie Komisji Weneckiej.

Podsumowując spotkanie przewodniczący Nigel Rodley jeszcze przed opublikowaniem konkluzji Komitetu wskazał na kilka kwestii budzących zaniepokojenie, wśród nich wymienił brak publikacji dwóch orzeczeń TK, sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy też brak dostatecznej ochrony przed dyskryminacją na gruncie prawa karnego. Warto podkreślić, że przewodniczący nawiązał do zaleceń formułowanych przez inne gremia międzynarodowe w stosunku do Polski, wskazując na konieczność implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka (sprawozdanie z posiedzenia dostępne jest tu). 

Pod koniec obecnej sesji Komitetu (sesja kończy się 14 listopada) należy oczekiwać publikacji zaleceń do władz polskich sformułowanych przez Komitet. Wtedy do sprawy wrócimy.

Brak komentarzy: