poniedziałek, 21 listopada 2016

Ograniczenie wieku dla kandydatów do szkoły policyjnej nie jest dyskryminacją ze względu na wiek – wyrok TS UE w sprawie C-258/15 G. Salaberria Sorondo

W dniu 15 listopada br. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-258/15 Gorka Salaberria Sorondo przeciwko Academia Vasca de Policía y Emergencias, w którym uznał, że wymóg, aby kandydaci do szkoły policyjnej autonomicznej wspólnoty Kraju Basków nie mieli skończonych 35 lat, nie jest przejawem dyskryminacji ze względu na wiek w rozumieniu Dyrektywy 2000/78/WE, ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Wyrok został wydany w związku z pytaniem prejudycjalnym sądu najwyższego autonomicznej wspólnoty Kraju Basków, postawionym w ramach zapadłej przed nim sprawy zainicjowanej przez osobę zainteresowaną karierą w policji, która zaskarżyła ogłoszenie o rekrutacji kandydatów, zawierające wspomniany wymóg nieukończenia 35 lat. Sąd odsyłający pytał o interpretację kilku artykułów Dyrektywy 2000/78/WE w świetle okoliczności sprawy krajowej.W lipcu br. swoją opinię przedstawił Rzecznik Generalny Paolo Mengozzi. Jak się okazało kilka dni temu, sędziowie zasadniczo podzielili jego stanowisko. Rozstrzygającym przepisem Dyrektywy, który może być podstawą omawianego i innych podobnych ograniczeń w dostępie do zatrudnienia jest jej art. 4 ust. 1. Przepis ten zawiera wyjątek od zasady równego traktowania w sytuacji „gdy ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania, dane cechy [w tym przypadku wymóg nieukończenia 35 lat – WB] są istotnym i determinującym wymogiem zawodowym, pod warunkiem że cel jest zgodny z prawem, a wymóg jest proporcjonalny”.

TS UE uznał argumenty przedstawiane przez Academię (strona pozwana w postępowaniu krajowym) oraz rząd hiszpański, że analizowane ograniczenie wiekowe dla przyszłych funkcjonariuszy policji ma na celu utrzymanie zdolności operacyjnej i prawidłowego funkcjonowania służ policyjnych. W wyjaśnieniach wspominani uczestnicy postępowania przed TS UE wskazali na starzejącą się strukturę pracowników policji, która może zniweczyć powyższe cele. Ograniczenie wiekowe dla przyszłych policjantów ma za zadanie przeciwdziałać tym zagrożeniem poprzez zmianę struktury wiekowej w policji.  


Przedstawiany wyrok nie jest zaskoczeniem. Zarówno jeśli chodzi o prawidłową wykładnię wyłączenia w postaci „istotnych i determinujących wymagań zawodowych”, jak i wcześniejsze orzecznictwo TS UE w podobnych sprawach. W tym kontekście należy zwrócić uwagę nie tylko na wyrok w sprawie C-229/08 Wolf, w którym za dopuszczalną uznano górną granicę wieku 30 lat przy rekrutacji do technicznej służby pożarniczej, ale także na wyrok w sprawie C-416/13 Vital Pérez, w którym za sprzeczną z zasadą niedyskryminacji ze względu na wiek uznano górną granicę 30 lat na stanowisko funkcjonariusza policji lokalnej. W tej drugiej sprawie nie wykazano bowiem czy takie ograniczenie jest proporcjonalne, np. tak jak to zrobiono w przedstawianej sprawie, wskazując na określoną strukturę wiekową dotychczasowych funkcjonariuszy, która uzasadniałaby dążenie do odmłodzenia kadry, a w konsekwencji zapewnienia prawidłowej realizacji również zadań wymagających bardzo dobrej sprawności fizycznej.

1 komentarz:

Antosia pisze...

A moim zdaniem policjanci powinni być sprawni i musza mieć czas na nabranie doświadczenia, więc ograniczenie wiekowe jest akurat moim zdaniem dobre