piątek, 12 maja 2017

Unia Europejska znosi wizy dla obywateli Ukrainy

W czwartek, 11 maja 2017 r. Rada zdecydowała o zniesieniu wiz dla obywateli Ukrainy, przyjmując rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Przepisy wejdą w życie 20 dni po publikacji nowelizacji w Dzienniku Urzędowym UE.

To kolejny krok w unijnych działaniach na rzecz wsparcia proeuropejskich aspiracji Ukrainy. Wprawdzie dialog na temat zniesienia obowiązku wizowego został zapoczątkowany jeszcze w 2008 r., jednak dopiero w 2016 r. Komisja uznała, że warunki zniesienia wiz zostały spełnione w wystarczającym stopniu i wystąpiła do PE i Rady z projektem odpowiedniej nowelizacji rozporządzenia 539/2001. Uzasadnienie wniosku Komisji wyczerpująco przedstawia proces dochodzenia Ukrainy do osiągnięcia takiego efektu. 

 
Preambuła do rozporządzenia nowelizującego potwierdza wnioski Komisji, uznając, że Ukraina spełniła wszystkie wymogi określone w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego przedstawionym jej rządowi w listopadzie 2010 r. Wskazuje też - jednak - że "nieprzerwane spełnianie przez Ukrainę tych kryteriów – zwłaszcza walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją – będzie przedmiotem należytego monitorowania przez Komisję zgodnie z odpowiednim mechanizmem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 539/2001".

W konsekwencji wejścia w życie nowelizacji Ukraińcy wjeżdżający do UE na maksymalnie 90 dni (w okresie 180-dniowym) w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych nie będą już musieli mieć wizy. Warunkiem skorzystania z tego udogodnienia jest jednak posiadanie paszportu biometrycznego. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy również Irlandii i Zjednoczonego Królestwa, które w tym zakresie stosują własne regulacje. 

Na interesujący aspekt całej sprawy zwracają uwagę  Otóż zniesienie obowiązku wizowego dotyczy także obywateli Ukrainy zamieszkałych na Krymie, którego aneksji przez Rosję UE i jej państwa członkowskie nie uznają - a to może spowodować, że "prorosyjscy" mieszkańcy Krymu zaczną bardziej cenić ukraińskie paszporty...


Brak komentarzy: