czwartek, 8 czerwca 2017

Komisja Wenecka wypowiada się o węgierskich przepisach dot. organizacji pozarządowych korzystających z finansowania zagranicznego

Komisja Wenecka wydała na wniosek Zgromadzenia Parlamentarnego RE wstępną opinię w zakresie nowowprowadzanych na Węgrzech przepisów dot. organizacji pozarządowych korzystających z finansowania zagranicznego. Uznając że przepisy zmierzają generalnie do realizacji uzasadnionego celu jakim jest transparentność funkcjonowania organizacji społecznych, czy nawet walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Komisja równocześnie wytknęła wiele ich niedociągnięć.

Komisja zauważyła, że projektowaniu przepisów towarzyszyła zajadła krytyka przedstawicieli władz w stosunku do wspomnianych organizacji, co może sugerować dyskryminacyjne traktowanie. Zaleciła więc prowadzenie dalszych konsultacji z udziałem wszystkich zainteresowanych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Wątpliwości Komisji wzbudziło też wyłączenie niektórych kategorii organizacji - religijnych czy sportowych - z zakresu działania przepisów. Jako pozytywne rozwiązanie Komisja wskazała stopniowe wprowadzanie sankcji za niewywiązywanie się organizacji z nałożonych obowiązków oraz fakt że ostatecznym decydentem w tej materii będzie sąd. Wskazano jednak na konieczność zachowania zasady proporcjonalności przy ich wprowadzaniu, tzn. by sankcje były nakładane jedynie w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków i konieczność wykreślenia możliwości rozwiązania organizacji w zw. z niewypełnianiem obowiązków ustawowych. 

Komisja zakwestionowała też szereg obowiązków nałożonych na organizacje w zakresie upubliczniania informacji o zagranicznym finansowaniu. 

Oczekując na finalną wersję opinii Komisji należy teraz obserwować reakcję władz węgierskich na wskazane niedociągnięcia.

Brak komentarzy: