wtorek, 21 listopada 2017

Interwencja Komisarza Praw Człowieka w postępowaniu przed ETPC - prawa niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do edukacji

20 listopada Komisarz Praw Człowieka korzystając ze swoich uprawnień zagwarantowanych mu w art. 36 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka złożył kolejną już w tym roku interwencję strony trzeciej. Trzeba przyznać, że Komisarz aktywnie korzysta ze swojego uprawnienia, ponieważ przyłączył się w tym roku już do 105 skarg - co prawda dotyczących czterech problemów: swobody wypowiedzi oraz wolności i bezpieczeństwa parlamentarzystów i dziennikarzy w Turcji, wydarzeń związanych z prowadzeniem operacji antyterrorystycznej na południowym wschodzie Turcji oraz praw osób wykonujących zawód adwokata w Azerbejdżanie. Najnowsza interwencja zasługuje na dostrzeżenie, ponieważ dotyczy problemu, który nie przykuwa - w przeciwieństwie do powyżej wskazanych - zainteresowania opinii publicznej. Sprawa Stoian p. Rumunii dotyczy bowiem dostępu młodego niepełnosprawnego fizycznie studenta do edukacji powszechnej. W ostatnim czasie Komisarz aktywnie angażował się w problematykę pełnego dostępu dzieci do równej edukacji, zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i dzieci romskich oraz dzieci migrantów - które to grupy w opinii Komisarza najbardziej dotknięte są wykluczeniem, czy wręcz segregacją w szkołach. Szeroki komentarz Komisarza w tej kwestii opublikowany został jesienią 2017 r. 

Przygotowując stanowisko w postępowaniu przed Trybunałem Komisarz oparł się na swoich obserwacjach nad prawem dzieci niepełnosprawnych do edukacji włączającej w trzynastu krajach. Na podstawie wniosków z wizyty okresowej w Rumunii oraz wniosków wynikających z analizy sytuacji w innych państwach, Komisarz podkreśił, że "sytuacja w Rumunii - gdzie edukacja włączająca, racjonalne udogodnienia oraz indywidualne wsparcie stanowią bardziej niepewne możliwości niż możliwe do wyegzekwowania prawa - stanowi wyraźną ilustrację bardziej ogólnego trendu panującego w całej Europie ".

W oparciu o zasady i prawa zawarte w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Komisarz ocenił, że prawo dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością może być zrealizowane jedynie przez edukację włączającą, a wielokrotnie obecnie oferowane możliwości kształcenia są iluzoryczne. 

Zgodnie z regulaminem Trybunału interwencja Komisarza nie odnosi się do jednostkowej sytuacji skarżącego, a stanowi naświetlenie ogólnej sytuacji w Europie. 

Treść całego stanowiska Komisarza dostępna jest tu.

Brak komentarzy: