czwartek, 9 listopada 2017

Państwa członkowskie UE nie chcą glifosatu

Możliwość stosowania w Unii Europejskiej roundup'u i innych herbicydów na bazie glifosatu po 15 grudnia stoi pod dużym znakiem zapytania.  Przesądziło o tym dzisiejsze głosowanie na forum Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF), który negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie przedłużenie licencji na glifosat. W Komitecie nie udało się osiągnąć większości kwalifikowanej potrzebnej do wydania pozytywnej rekomendacji dla projektu rozporządzenia przedstawionego przez Komisję Europejską, która chciała przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu na kolejne 5 lat. Przeciwko decyzji o przedłużeniu głosowały między innymi Francja, Włochy, Belgia czy Austria. Polska wstrzymała się od głosu. Glifosat jest podejrzewany o działanie rakotwórcze, chociaż jak twierdzi Komisja nie potwierdziły tego unijne agencje ds. bezpieczeństwa żywności i chemikaliów.


Już w 2016 roku nie udało się w tej sprawie  osiągnąć kompromisu między państwami członkowskimi a KE. Wówczas Komisja skorzystała z prawa do tymczasowego przedłużenia zezwolenia - na rok. Do dalszego przedłużenia konieczne jest wydanie rozporządzenia wykonawczego zgodnie z tzw. procedurą sprawdzającą. Oznacza ona konieczność uzyskania zgody Komitetu, czyli w praktyce państw członkowskich. Komisja zapowiedziała już, że zwróci się o ponowną weryfikację tej decyzji do tzw. Komitetu odwoławczego (czyli na wyższym poziomie decyzyjnym). Tam jednak najprawdopodobniej powtórzy się sytuacja z dzisiejszego głosowania. 

Jeśli tak będzie, Komisji będzie musiała samodzielnie podjąć decyzję. Dlaczego? Bo w tym przypadku brak jest większości kwalifikowanej zarówno za przyjęciem rozporządzenia jak i przeciw. Komisja w tym przypadku będzie jednak stała przed bardzo trudnym wyborem. Z jednej strony mamy bardzo silny sprzeciw części państw (np. Francji) i organizacji ekologicznych, z drugiej potężną korporację jaką jest produkujące glifosat Monsanto, ale też rolników stosujących roundup i inne herbicydy. Do tego doszło jeszcze zarejestrowana w październiku inicjatywa obywatelska, której celem jest wydanie aktu zakazującego używania glifosatu w UE.

Szczegóły na temat procedury można znaleźć tu.

1 komentarz:

Magdalena S-W pisze...

Wbrew przypuszczeniom, w głosowaniu w ramach Komitetu odwoławczego, tym razem na poziomie ministrów rolnictwa, licencja na stosowanie glifosatu została przedłużona na 5 lat. Za przedłużeniem głosowały między innymi Polska i Niemcy, które wcześniej wstrzymały się od głosu.