poniedziałek, 26 lutego 2018

Raport Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich ws. bezstronności i niezawisłości sędziowskiej w 2017 r.

7 lutego Biuro Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) opublikowało Raport poświęcony sędziowskiej bezstronności i niezawisłości w państwach Rady Europy w 2017 roku. 

Raport sporządzono z inicjatywy Sekretarza Generalnego Rady Europy celem "wypracowania metodologii i utrwalenia praktyki regularnego przeglądu sędziowskiej bezstronności i niezawisłości  w państwa członkowskich". Dokument został sporządzony na podstawie m.in. informacji nadesłanych przez członków i obserwatorów CCJE, jak również organów sądowych i odnośnych stowarzyszeń.

W części poświęconej Polsce CCJE wypowiedziała się w kilku kwestiach:

  • prezydent Duda był prawnie obowiązany do przyjęcia ślubowania od 10 kandydatów nominowanych przez KRS na sędziów sądów powszechnych i administracyjnych w 2016 r. (par. 78-81, 151-152, 156),
  • w sprawie nowelizacji ustawy o KRSie, członkowie Rady wyrazili obawy, że stanowi ona "poważny krok wstecz" w zakresie faktycznej niezawisłości sędziowskiej i stanowi zagrożenie dla zasady trójpodziału władz (par. 134-139),
  • rozszerzenia kompetencji Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do arbitralnego odwoływania prezesów sądów i ustanawiania ich tymczasowych zmienników (par. 140) oraz planowanej przez ministra wymiany ok. 1000 sędziów sądów powszechnych tj. ok. 10% całego środowiska (par. 165),
  • zamachu na niezależność i upolitycznienia Sądu Najwyższego (par. 141-143, 146, 157-15) jak również potencjalnych skutków ustanowienia izby dyscyplinarnej (par. 162),
  • ustanowienia nowego środka nadzwyczajnego zaskarżenia prawomocnych wyroków o nieograniczonej hipotezie stosowania (par. 159-161),
  • deprecjonowania sądownictwa i systematycznego szargania autorytetu sędziów (par. 319-326).
W odpowiedzi storna polska (str. 74 i n.) m.in.:
  • ustosunkował się do zarzutów pogwałcenia Konstytucji przez prezydenta odmawiającego przyjęcia ślubowania sędziów, przywołując wyrok NSA, który odrzucił skargę w przedmiotowej sprawie, uznając się za niekompetentny do badania legalności działań prezydenta
  • nie zgodziła się z zarzutem niszczenia autorytetu wymiaru sądownictwa, powołując się na możliwość "prowadzenia debaty publicznej o reformie sądownictwa" w ramach korzystania z wolności słowa zgodnie z art. 10 EKPCz.

Brak komentarzy: