niedziela, 15 lipca 2018

USA utworzą kosmiczne siły zbrojne

18 czerwca b.r. prezydent USA Donald Trump wezwał Pentagon i Departament Obrony do niezwłocznego podjęcia prac celem powołania nowego, 6. rodzaju sił zbrojnych. Do wojsk lądowych, powietrznych, marynarki, korpusu piechoty morskiej i straży wybrzeża mają dołączyć siły kosmiczne, których celem istnienia ma być zapewnienie "nie tylko amerykańskiej obecności, ale  dominacji w przestrzeni kosmicznej" (CBS, Trump directs Pentagon to create military Space Force). Nowy rodzaj sił zbrojnych ma mieć charakter "autonomiczny a zarazem równorzędny" względem pozostałych.

Pomysł taki powracał wprawdzie od wielu lat, dotąd m.in. Pentagon sprzeciwiał się jednak organizacyjnemu wyodrębnieniu  kolejnej służby. Militarne aspekty eksploracji kosmosu pozostawały w kompetencji lotnictwa (U.S. Air Force Space Command).

Znalezione obrazy dla zapytania us space force


Trzeba też zauważyć, że mimo satelity newralgicznego znaczenia komunikacji satelitarnej dla współczesnych technologii wojskowych, państwa powstrzymywały się dotąd zarówno od umieszczania w przestrzeni kosmicznej broni, jak i od rozwijania systemów uzbrojenia do niszczenia instalacji kosmicznych innych państw. Z incydentalnych wypowiedzi prezydenta może natomiast wynikać, że Stany Zjednoczone zerwą z ową praktyką.

Kontekst normatywny ewentualnej militaryzacji przestrzeni kosmicznej stanowi powołanie przez ZO ONZ w 1959 r. Komitetu Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej Narodów Zjednoczonych (Rezolucja 1472 (XIV)). Komitet jest forum współpracy międzynarodowej, badań i analiz prawnych w odnośnym zakresie. Pokłosiem jego prac było przyjęcie m.in. sześciu traktatów zakazujących przede wszystkim umieszczania broni masowego rażenia w przestrzeni kosmicznej oraz umieszczania wszelkiej broni na Księżycu i innych ciałach niebieskich. 

Odpowiednio, część państw utrzymuje, że w prawie traktatowym brak normy zakazującej stosowania innych rodzajów broni. W 1985 r. skłoniło to Konferencję Rozbrojeniową ONZ do powołania komitetu ad hoc celem analizy problematyki przeciwdziałania kosmicznemu wyścigowi zbrojeń (PAROS). Ostatecznie jednak, w zw. z konsekwentnym sprzeciwem Stanów Zjednoczonych, próby przyjęcia traktatu multilateralnego zarzucono. Ostatni projekt traktatu zakazującego PAROS w 2008 r. przedłożyły Rosja i Chiny (NTI, PROPOSED PREVENTION OF AN ARMS RACE IN SPACE (PAROS) TREATY).

Mimo to społeczność międzynarodowa dotąd nie ustaje w wysiłkach mających zapobiec temu zjawisku, w tym poprzez jednostronne deklaracje powstrzymania się od militaryzacji kosmosu, czy Rezolucję ZO ONZ 70/27 z 2015 r. o nie inicjowaniu umieszczania broni w przestrzeni kosmicznej. Wreszcie doroczne wezwania Zgromadzenia Ogólnego do pokojowego wykorzystanie przestrzeni kosmicznej skłaniają niektórych do wysuwania tezy, że zakres przedmiotowy zakazu militaryzacji uległ rozszerzeniu w drodze zwyczajowej (UCS, International Legal Agreements Relevant to Space Weapons).

Gdyby zatem realizacja zapowiedzi amerykańskiego prezydenta miała wiązać się z rozwojem kosmicznych systemów uzbrojenia, mogłoby to stanowić bardzo niebezpieczny precedens, szczególnie jeżeli bodźcem do tej decyzji miały być ambicje Chin i Rosji rozwijania własnych programów kosmicznych.

***
Przy okazji oświadczenia ws. powołania służb kosmicznych prezydent Trump popisał również kolejną dyrektywę polityki kosmicznej, wzywająca do opracowania nowych protokołów i procedur w akresie zarządzania i monitorowania stale wzrastającej liczby satelitów i kosmicznych śmieci. Równocześnie zadeklarowano cel wysłania na księżyc - w pokojowych celach badawczych - najpierw robotów (w przyszłym roku) a następnie ludzi (w ciągu 10 lat, TIME, President Trump Calls on Pentagon to Create New Military Branch: A 'Space Force').

Brak komentarzy: