wtorek, 30 czerwca 2020

USA grożą wycofaniem finansowania Światowej Agencji Antydopingowej

Mimo że kierowana przez Witolda Bańkę (nasz post) Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) z końcem 2019 r. ostatecznie zdyskwalifikowała Rosję z międzynarodowej współpracy sportowej na okres 4 lat (posty tu i tu), administracja USA właśnie teraz zakwestionowała sens dalszej współpracy z WADA.

Podstawowy zarzut formułowany przez Stany Zjednoczone wobec Agencji dotyczy zaniechań wobec Rosji, w szczególności 5 lat które upłynęły od jednoznacznego stwierdzenia systemowego popierania dopingu przez tamtejsze władze a zastosowanie sankcji (GW, Witold Bańka idzie na noże z Białym Domem). USA wyrażają też niezadowolenie z braku własnego przedstawiciela w Komitecie Wykonawczym; to jednak zdaje się odzwierciedlać przede wszystkim spory o charakterze politycznym między krajową USADA a WADA, co nakłada się na generalny odwrót Waszyngtonu od organizacji międzynarodowych.

Z kolei zawodnikom rosyjskim, w związku z nieopłaceniem przez Rosję 5 mln USD (pomniejszonej) kary za przestępstwa dopingowe, grozi utrata nawet indywidualnego prawa do występów pod neutralną flagą (The Japan Times, Russia wants athletes to compete even if fine isn't paid). 

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Oświadczenie Zarządu Grupy Polskiej ILAWarszawa, dnia 29 czerwca 2020 r.Zarząd Grupy Polskiej ILA


Szanowni Państwo,
Członkowie Grupy Polskiej International Law Association
Czytelnicy bloga Prawo Międzynarodowe Publiczne
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Rada Doskonałości Naukowej
Komisja ds. etyki w nauce PANSzanowni Państwo,
Na półkach księgarń znajduje się publikacja Pana Kamila Rękasa, Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza, Wyd. Hartigramma sp. z o.o. Warszawa 2018, ISBN 978-83-62185-31-3, s. 320. Autor w Przedmowie (s. 15) informuje, że jest to monografia. Za wynik „osobistych badań nad prawem międzynarodowym” uważa „wyeksponowanie funkcjonowania i działalności sądu międzynarodowego. (…) ciekawym rozdziałem jest – Zasady Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, w którym dokonałem egzemplifikacji najważniejszych artykułów oraz kluczowych i wyselekcjonowanych ustępów. Przedstawiony bogaty dorobek teoretyczny i praktyczny o Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza stanowi nie tylko uzupełnienie potrzebnej wiedzy prawniczej w zakresie prawa morza, lecz także może być pomocny dla zrozumienia spornych spraw morskich.”
Publikację otwiera „recenzja naukowa” Pana prof. nadz. dr hab. Stanisława Ślusarczyka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (s. 11). Recenzent stwierdza, że publikacja jest monografią, realizującą zadanie naukowo-badawcze. Jego zdaniem autor „wykazał się dobrą znajomością analizowanych problemów. (…) Porusza (…) istotne problemy teoretyczne i praktyczne funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza. (…) Autor w sposób przejrzysty przedstawia (…) Na szczególna uwagę zasługuje szeroka prezentacja (…) Niewątpliwą zaletą recenzowanej książki jest jej kompletność i profesjonalizm przedstawionych zagadnień, może więc dobrze spełniać funkcję edukacyjną. Poza tym jest ona bardzo dobrze udokumentowana. Autor trafnie dobrał i dobrze wykorzystał dostępną literaturę przedmiotu. Strona formalna książki jest dobra. Język komunikatywny, odpowiadający rodzajowi opracowania i przeznaczeniu. Autor poprawnie posługuje się terminologią specjalistyczną. Całość opracowania jest na dobrym merytorycznym poziomie. Należy podkreślić autorski charakter monografii. Reasumując, wyrażam opinię, że recenzowana monografia odpowiada merytorycznym i formalnym wymogom stawianym tego typu opracowaniom”.      

Dalszy ciąg publikacji jest następujący:
- s. 16-71, „Aneks VI do Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza”;
- s. 72-234, „Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza”;
- s. 235-310, Aneksy: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX oraz „Porozumienie w sprawie implementacji części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza”;
- s. 311-320, „Bibliografia” – wskazuje źródła dokumentów.
Publikacja zawiera wyłącznie dokumenty. Nie towarzyszy im ani słowo komentarza etc., brak jest jakiekolwiek literatury. Określenie publikacji monografią, wskazanie jej wartości naukowej, wkładu autora jest bez wątpienia oszustwem. Dzięki temu oszustwu Autor ma w dorobku monografię naukową, który to fakt potwierdza recenzent naukowy. Recenzent ma w dorobku recenzję publikacji naukowej.
Autor, Pan Kamil Rękas przedstawia się jako: student prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz historii na Uniwersytecie Rzeszowskim, zdobywca stypendiów rektora.
Recenzent, dr hab. Stanisław Ślusarczyk, stopnie doktora (1981) i dr hab. (1991) uzyskał na Wydziale Ekonomicznym UMCS, jest zatrudniony w katedrach/zakładach zarządzania/zarządzania i marketingu/marketingu. W informacjach na swój temat nie wskazuje na posiadanie jakichkolwiek kwalifikacji lub dokonań z zakresu prawa (prawa morza). Zgodnie z danymi oficjalnymi jest on ekonomistą[1].
W związku z dopuszczeniem się przez autora i recenzenta oszustw wnosimy o wszczęcie przez władze akademickie:
- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Rzeszowskiego postępowania dyscyplinarnego przeciwko Panu Kamilowi Rękasowi – autorowi publikacji;
- Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Panu dr hab. Stanisławowi Ślusarczykowi, prof. WSIiZ – recenzentowi publikacji.
Jednocześnie informację o zdarzeniu (poprzez ogłoszenie niniejszego pisma) przekazujemy do wiadomości: 
- członków Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego; - czytelników blogu Przegląd Prawa Międzynarodowego; 
- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
- Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu oraz Rady Doskonałości Naukowej;
 - Komisji ds. etyki w nauce PAN

W imieniu Zarządu Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego
Przewodniczący Zarządu


prof. dr hab. Jerzy Menkes /-/

[1] https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=21515&_k=ntiiyb; https://wsiz.rzeszow.pl/kadra-akademicka/sslusarczyk/


Guest post: Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ vs. Chińska Republika Ludowa (1:1)


Lektura oświadczenia dotyczącego sytuacji w Chinach, sygnowanego przez ekspertów wykonujących mandaty tzw. procedur specjalnych Rady Praw Człowieka ONZ, oraz opublikowanej w tym samym dniu (tj. 26 czerwca br.) ostrej odpowiedzi rządu chińskiego może nasuwać polskiemu czytelnikowi skojarzenia z rozmową Dziennikarza i Czepca w pierwszym akcie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego (na marginesie: scena ta w zasadzie nic nie straciła na aktualności po niemal 120 latach).

niedziela, 28 czerwca 2020

Walki na granicy indyjsko-chińskiej

Do starcia między wojskami chińskimi i indyjskimi doszło 15 czerwca w dolinie rzeki Galwan. Jest to sporny obszar, położony wysoko w Himalajach, ciągnący się wzdłuż tzw. linii rzeczywistej kontroli (Line of Actual Control), wyznaczającej w niezbyt dokładny sposób granicę między Indiami a Chinami od czasów konfliktu zbrojnego z 1962 r. (o historii chińsko-indyjskich relacji można przeczytać w artykule NYT).
Najprawdopodobniej przyczyną sporu były dwa namioty i niewielki punkt obserwacyjny pozostawione przez chińskie wojsko poza linią rzeczywistej kontroli – indyjska armia miała je zniszczyć, a kiedy odkryli to chińscy żołnierze, doszło do walki. Chińczycy, najprawdopodobniej z użyciem żelaznych prętów i pałek z kolcami zabili 20 indyjskich żołnierzy, a wielu ranili; nie jest znana liczba ofiar po stronie chińskiej (chińskie media kontrolowane przez rząd podały informacje o zabitych, ale bez szczegółów). Należy dodać, że zarówno chińscy, jak i indyjscy żołnierze noszą ze sobą broń palną, ale zgodnie z porozumieniem podpisanym przez rządy obu państw, przy okazji starć na linii rzeczywistej kontroli, żołnierze nie mogą jej używać wobec siebie (zob. art. VI (1) Agreement Between the Government of the Republic of India and the Governmentof the People's Republic of China on Confidence-Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas). Paradoksalnie więc, mimo iż żołnierze trzymali się tych ustaleń, nie powstrzymało ich to od starcia, ponieważ znaleźli inny, znacznie bardziej brutalny sposób na prowadzenie ze sobą walki.

sobota, 27 czerwca 2020

Komentarz do III Konwencji Genewskiej

Na stronie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża ukazał się własnie zaktualizowany komentarz do trzeciej konwencji genewskiej w sprawie jeńców wojennych. Trzecia konwencja genewska dotyczy traktowania jeńców wojennych, a teraz towarzyszy jej unowocześniony komentarz  opracowany artykuł po artykule. Nowy komentarz ma na celu zaktualizowanie zmian, które zaszły w ciągu ostatnich lat w prawie konfliktów zbrojnych a dotyczące języka, technologii i koncepcji, które pojawiły się w ciągu ostatnich 60 lat.

piątek, 26 czerwca 2020

Zmarł Ambasador Julian Sutor

Z żalem informujemy o śmierci Ambasadora dr. hab. Juliana Sutora. Był On wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie w ramach obowiązków służbowych uczestniczył w licznych negocjacjach międzynarodowych. Wszyscy zapamiętamy Go jednak jako Autora podstawowych dla każdego prawnika licznych publikacji na temat prawa dyplomatycznego i konsularnego. Z Jego książkami z tego zakresu (najnowsze wydania z 2019 r.) zetknął się na swojej drodze zawodowej każdy z nas.   
Nie wszyscy może jednak wiedzą, że nieocenionego wsparcia na początku drogi naukowej udzielił Profesorowi skromny wikary z Jego rodzinnej parafii - ks. Karol Wojtyła.
Cześć Jego pamięci! 

czwartek, 25 czerwca 2020

Polski nie ma wśród państw wspierających MTK

Kilka dni temu informowaliśmy o wrogich aktach administracji Donalda Trumpa wymierzonych w przedstawicieli Biura Prokurator MTK Fatou Bensoudy. Zobacz posta o amerykańskich restrykcjach.
Dziś ze smutkiem odnotowujemy, że wśród Państw, które sprzeciwiają się takiemu traktowaniu (i dwa dni temu wydały oświadczenie  potwierdzające swoje wsparcie dla działań Międzynarodowego Trybunału Karnego) nie ma Polski. Polski, która przez lata budowała i wspierała międzynarodowy wymiar sprawiedliwości i była członkiem założycielem Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

środa, 17 czerwca 2020

Nowa publikacja o Ludwiku Ehrlichu "Siła prawa zamiast prawa siły"

Właśnie ukazała się książka pod redakcją naszej koleżanki Patrycji Grzebyk oraz Rafała Tarnogórskiego "Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych".

Publikacja przedstawia wpływ Ludwika Ehrlicha na rozwój prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych. Wśród autorów znakomici internacjonaliści, w tym Władysław Czapliński oraz nasza blogerka Karolina Wierczyńska. Książka jest wzbogacona o wywiad z synem Ludwika Ehrlicha - Andrzejem Ehrlichem.
Zachęcamy do lektury!

wtorek, 16 czerwca 2020

Amerykańskie restrykcje dla pracowników MTK biorących udział w postępowaniu przygotowawczym w sprawie Afganistanu

Parę dni temu prezydent Trump po raz kolejny wykazał się ignorancją w odniesieniu do misji i celów międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Już od jakiegoś czasu odnotowujemy pogróżki Trumpa kierowane w stosunku do Międzynarodowego Trybunału Karnego (zobacz na przykład http://przegladpm.blogspot.com/2019/01/pierwsze-efekty-pogrozek-boltona-i.html). W obawie przed tym, że postępowanie MTK prowadzone w odniesieniu do zbrodni popełnionych

niedziela, 14 czerwca 2020

Setna rocznica podpisania traktatu w Trianon

W dniu 4 czerwca 1920 r. w Wersalu w Pałacu Grand Trianon (stąd nazwa: traktat w Trianon) doszło do podpisania porozumienia między Węgrami oraz USA, Wielką Brytanią, Francją, Włochami, Japonią, Rumunią, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Czechosłowacją i Polską. Na mocy traktatu Węgry zostały pozbawione trzech piątych terytorium i dwóch trzecich ludności przedwojennego Królestwa Węgier (części Austro-Węgier). Na okrojeniu węgierskiego terytorium zyskały Czechosłowacja, Austria, Jugosławia i Rumunia (tutaj można zobaczyć mapę, która obrazuje, jak wyglądały Węgry przed i po I wojnie światowej). Także węgierska armia została zmniejszona do zaledwie 35.000 żołnierzy. 

sobota, 13 czerwca 2020

Czy to jeszcze Polska, a może już Czechy?

Media ekscytują się "inwazją" polskich żołnierzy na czeskie terytorium i zajęciem kapliczki (tutaj, tutaj, tutaj)

W istocie można by się obawiać, że wtargnięcie na teren obcego państwa i okupacja części jego terytorium może stanowić napaść zbrojną a zastosowanie powinno znaleźć międzynarodowe prawo humanitarne dotyczące konfliktów międzynarodowych...jednak warto hamować się z takim wnioskowaniem, gdyż:

- mimo że definicja napaści zbrojnej a także agresji nie odwołuje się do intencji, to jednak nie można dokonać napaści zbrojnej/agresji nieumyślnie; zawsze jednak można wtargnąć na terytorium innego państwa przez przypadek, błąd - zdarzało się to np. szwajcarskiemu wojsku, gdy w trakcie ćwiczeń nagle znaleźli się w pełnym rynsztunku na terytorium Liechtensteinu i mowa była o siłach liczących 170 żołnierzy, którzy byli od granicy ponad kilometr, a nie 30 m. jak w przypadku polskich żołnierzy (tutaj). Takie sytuacje więc się zdarzają i spokojna rozmowa pozwala wyjaśnić sytuację, a nawet gdyby doszło do jakiejś wymiany ognia, to tego typu wydarzenia byłyby traktowane jako graniczne incydenty, które zgodnie z orzecznictwem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nie powinny być kwalifikowane jako zbrojna napaść

- międzynarodowe prawo humanitarne ma zastosowanie od momentu rozpoczęcia okupacji/wtargnięcia na obce terytorium - jednak w opisanym przypadku nikt nie sądził, że jest zaangażowany w działania zbrojne, tym samym trudno mówić o sytuacji konfliktu zbrojnego. Faktem jest jednak, że gdyby doszło do wymiany ognia - co jest naprawdę tylko teoretycznym zagadnieniem w powyższej sytuacji - MPH miałoby zastosowanie od pierwszego wystrzału. 

W mediach dziennikarze ekscytują się, że żołnierze byli uzbrojeni. No cóż, należy się cieszyć, że polski żołnierz jest uzbrojony, nie ma w tym nic dziwnego. Czesi wypominają Polakom, że nie rozumieją na czym polegają otwarte granice i tę uwagę należałoby zbyć milczeniem. W granicach Schengen jest zniesiona kontrola graniczna, ale może być ona przywrócona w szczególnych okolicznościach, do których należy zagrożenie zdrowia.

(odnosząc się do komentarza poniżej, niestety funkcja komentarzy autorki jest wyłączona - kwestie zdrowotne, ani jakiekolwiek inne - poza zbrojnym atakiem ze strony Czech - nie dają podstawy do tego, aby polscy żołnierze bez zgody czeskiego rządu znaleźli się na terytorium Czech; omawiany kazus wskazuje jednak, że żołnierze byli przekonani, że są na polskim terytorium; a ich uzbrojenie było standardowe; oczywiste jest jednak, że czeski obywatel widząc polskich uzbrojonych żołnierzy mógł się poczuć - delikatnie mówiąc - zaniepokojony, na szczęście Czesi podeszli do sprawy ze swoistym humorem)Zatem spokojnie, pomyłki się zdarzają, a prawo międzynarodowe wyrozumiale traktuje takie incydenty.

czwartek, 11 czerwca 2020

Granice wolności słowa w debacie publicznej nt. homoseksualności Carl Jóhann Lilliendahl p. Islandii


Tematyka wolności słowa w debacie nt. praw osób homoseksualnych jest stosunkowo częsta w orzecznictwie ETPC. Ostatnie wydarzenia z USA i zintensyfikowanie dyskusji nt. niedyskryminacji skłoniły Trybunał do wyróżnienia na swojej stronie internetowej decyzji o niedopuszczalności w sprawie Carl Jóhann Lilliendahl p. Islandii
Skarżący został skazany na grzywnę w wys. 800 euro za użycie w stosunku do osób LGBT słów „dewianci” i określenia „dewiacje seksualne” w trakcie dyskusji toczącej się wokół edukacji w szkołach nt. problematyki LGBT. Sąd Najwyższy Islandii – rozstrzygający sprawę w ostatniej instancji - uznał, że pociągnięcie do odpowiedzialności było konieczne w celu przeciwdziałania uprzedzeniom, nienawiści i lekceważącym wypowiedziom w stosunku do grup społecznych, które historycznie podlegały dyskryminacji.
Trybunał strasburski podzielił ocenę sądów krajowych. Co prawda uznał, że wypowiedzi skarżącego nie były tego rodzaju, by zastosowanie znalazł art. 17 uniemożliwiający zwracanie się do ETPC w sytuacjach, gdy skarga stanowiłaby nadużycie prawa do złożenia skarg. W tym względzie stwierdził, że chociaż komentarze były uprzedzające, nie było na pierwszy rzut oka oczywiste, że ich celem było podżeganie do przemocy lub niszczenie praw i wolności chronionych przez Konwencję.
Trybunał stwierdził jednak, podobnie jak Sąd Najwyższy Islandii, że celem komentarzy było promowane nietolerancji i popieranie nienawiści, dlatego też uzasadnionym celem sankcji karnej była ochrona praw innych osób – w tym przypadku osób LBGT. Trybunał podzielił pogląd, że przepisy prawa karnego były sformułowane w wystarczająco jasny sposób, aby skarżący mógł przewidzieć, że mogą znaleźć zastosowanie w jego przypadku, a ingerencja była proporcjonalna, biorąc pod uwagę dotkliwość komentarzy dla osób nimi dotkniętych i fakt, że sąd krajowy nie zdecydował się na zastosowanie kary ograniczenia wolności, a jedynie grzywnę.   


środa, 10 czerwca 2020

Kolejny podejrzany o dokonanie zbrodni w Darfurze przed MTK

Wczoraj w Republice Centralnej Afryki aresztowano Ali Muhammada Ali Abd–Al-Rahmana (znanego jako Ali Kushayb), lidera sudańskiej milicji, dowódcę sił Janjaweed, który wspierał rząd Sudanu przeciwko grupom rebeliantów w Darfurze podczas prezydentury Omara Al-Bashira. 

Ali Kushayb jest oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. W nakazie aresztowania, który MTK wydał ponad 13 lat temu, sformułowano przeciwko niemu ponad 50 zarzutów wskazując, że popełnił ponad 20 przestępstw, które można zakwalifikować jako zbrodnie wojenne (są wśród nich morderstwa, zgwałcenia, tortury) jak i ponad 20 zbrodni wojennych, wśród których wymienić można również między innymi zabójstwo, tortury, grabieże, niszczenie własności cywilnej, etc. 

Podejrzany poddał się z własnej woli. Może to być spowodowane obaleniem Al-Bashira i utraconą przez Kushayba strefą wpływów, zwłaszcza teraz, gdy coraz głośniej mówi się o rychłym przekazaniu Al-Bashira do Hagi i jego procesie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Więcej: na stronie MTK.

poniedziałek, 8 czerwca 2020

Umowa Polski z Wielką Brytanią wzajemnie gwarantująca prawa wyborcze dla obywateli obu państw w wyborach lokalnych

W ostatnich dniach maja br. Polska i Wielka Brytana podpisały umowę, która gwarantuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych dla obywateli obu państw, na stałe zamieszkujących w jednym z nich. Podstawą dla tej umowy jest oczywiście jedno z praw przysługujących obywatelom UE, aktualnie uregulowane w art. 22 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Szczegółową regulacją unijną tego dotyczącą jest Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami.

niedziela, 7 czerwca 2020

Pokłosie Achmea: szwedzki sąd apelacyjny odmawia skierowania pytania prejudycjalnego ws. arbitrażu na podstawie TKE

Jednym z wątków naszego cyklu postów Pokłosia Achmea jest powracające pytanie, czy niezgodność wewnątrz-unijnych traktatów inwestycyjnych (BITów) z prawem UE obejmuje także arbitraż na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (TKE). Stanowiska w tej kwestii pozostają spolaryzowane, czego najlepszym odzwierciedleniem jest fakt, że TKE został wyłączony z zakresu niedawnego plurilateralnego traktatu o wypowiedzeniu wewnątrz-unijnych BITów (nasz post).

Kolejnym argumentem przemawiającym na rzecz dalszego obowiązywania klauzuli arbitrażowej z TKE może się okazać zakończenie postępowania przed szwedzkimi sądami ws. wykonania wyroku arbitrażowego Novenergia II v. Spain

sobota, 6 czerwca 2020

Proces Kabugi zbliża się wielkimi krokami...

Parę tygodni temu informowaliśmy o schwytaniu we Francji Feliciena Kabugi.  Rwandyjczyk oskarżany jest  między innymi o popełnienie zbrodni ludobójstwa, współudział w zbrodni,  zmowę w celu popełnienia ludobójstwa i podżeganie do niego w czasie wojny domowej w Rwandzie w 1994 roku (zobacz naszego posta tutaj). Parę dni temu sąd francuski wydał zgodę na jego ekstradycję. Zostanie najpierw przetransportowany do Hagi, a potem do Arushy, do afrykańskiej odnogi Mechanizmu Rezydualnego, która go osądzi. 

Więcej informacji Na ICL Media review.

piątek, 5 czerwca 2020

Stany Zjednoczone na kursie kolizyjnym z UE w kwestii podatku cyfrowego

Amerykański Reprezentant ds. Handlu (USTR) Robert Lighthizer poinformował o wszczęciu tzw. procedury kontrolnej z art. 301 wobec szeregu podmiotów prowadzących prace nad przyjęciem podatku cyfrowego. Postępowanie obejmie m.in. Austrię, Czechy, Hiszpanię, Włochy i całą EU, a także Wielką Brytanię (aktualnie negocjującą po-brexitową umowę o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi). Spoza Europy postępowanie ma objąć m.in. Brazylię, Indie, Indonezję, Turcję. 

Wedle oświadczenia Lighthizera Stany Zjednoczone obawiają się, że państwa trzecie będą chciały w ten sposób wystawić amerykańskim potentatom internetowym rachunek za koszty walki z COVID-19.

czwartek, 4 czerwca 2020

UE przygotowuje się do ochrony wspólnego rynku przed subsydiowanymi spółkami zagranicznymi

Na forum PPM wielokrotnie podnosiliśmy temat ustanawiania kolejnych krajowych mechanizmów ochrony rynków przed inwestycjami zagranicznymi mogącymi stanowić zagrożenie dla strategicznych interesów narodowych (ostatnio tu, tu czy tu oraz szerzej tutaj). Niezależnie od regulacji krajowych obowiązujących w 14 państwach członkowskich, również Unia Europejska postanowiła podążyć tym szlakiem; w marcu 2019 r. Komisja Europejska przyjęła Wytyczne dotyczące ochrony wrażliwych aktywów i technologii europejskich.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami Komisja aktualnie kończy prace nad Białą Księgą poświęconą ochronie wspólnego rynku przed konkurencją ze strony zagranicznych przedsiębiorstw publicznych lub subsydiowanych przez państwa. Proponowane podwójne podejście zakłada analizę z jednej strony potencjału zakłócenia wspólnego rynku, a z drugiej prawdopodobieństwa dokonania przejęć europejskich spółek (FT, EU seeks to curb state-backed foreign rivals). Kompetencje w pierwszym zakresie miałyby być realizowane na poziomie krajowym, a w drugim przez Komisję.

Dokument ma się ukazać jeszcze w czerwcu, a nie jest tajemnicą że jednym z podstawowych powodów jego przyjęcia będzie ochrona strategicznych interesów w relacjach z Chinami. Publikacja zbiegnie się w czasie z planowanym szczytem z udziałem Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, Przewodniczącej KE  Ursuli von der Leyen oraz premiera Chin Li Keqianga. Należy zatem oczekiwać dalszych napięć w relacjach między oboma blokami.

środa, 3 czerwca 2020

Gbagbo i Blé Goudé mogą opuścić Belgię....

Parę dni temu Izba Odwoławcza Międzynarodowego Trybunału Karnego  zmodyfikowała warunki zwolnienia tymczasowego w odniesieniu do byłego prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej Laurenta Gbagbo oraz Charlesa Blé Goudé, odwołując następujące: 
(1) zakaz przekraczania granic terytorialnych gminy państwa przyjmującego bez wyraźnego i uprzedniego zezwolenia Trybunału; 
(2) przekazania wszystkich dokumentów tożsamości, w szczególności ich paszportów, do rejestru; 
(3) składanie cotygodniowych sprawozdań organom ścigania państwa przyjmującego lub sekretariatu;