O nas

Przegląd Prawa Międzynarodowego:

Przegląd Prawa Międzynarodowego jest serwisem redagowanym przez pracowników naukowych czołowych uczelni publicznych, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych. Podział obszarów tematycznych PPM w ramach zespołu redakcyjnego został dokonany według kryterium zainteresowań badawczych.

Dzięki stałemu monitorowaniu rozwoju prawa międzynarodowego, działalności organizacji międzynarodowych, orzecznictwa krajowego i międzynarodowego, serwisów i blogów tematycznych, a także doniesień medialnych PPM oferuje czytelnikom możliwość regularnego, szybkiego, a nade wszystko szerokiego przeglądu wydarzeń prawnomiędzynarodowych z całego świata.

Mamy nadzieję, że Przegląd Prawa Międzynarodowego umożliwi konsolidację środowiska polskich „międzynarodowców”. Pierwszym krokiem w tym kierunku będą komentarze i dyskusje merytoryczne w nawiązaniu do poszczególnych postów, do czego gorąco zachęcamy!

Fundacja PPM:

Blog "Przegląd Prawa Międzynarodowego" jest zarejestrowanym czasopismem wydawanym w formie elektronicznej.

Wydawcą PPM jest Fundacja Przeglądu Prawa Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie.

Zespół redakcyjny:

ACz: Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2014 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. "Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych jako element uniwersalnego systemu odpowiedzialności miedzynarodowoprawnej", za którą otrzymała również wyróżnienie w LI Konkursie "Państwa i Prawa" (2016). Za opartą na pracy doktorskiej monografię (otwarty dostęp) otrzymała także nagrodę w kategorii debiutu w XXI Konkursie Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa na najlepszą książkę z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego (2015). Stypendystka Association Heinrich Klebes pour la Promotion des Études sur l’Europe et la Démocratie na Université Pierre Mendes France - Grenoble II (2003/2004). Uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za granicą. Autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego i prawa międzynarodowego publicznego. W l. 2007-2017 członkini Zarządu i Sekretarz Generalna, a od 2017 r. członkini Zarządu/Communication Officer International Law Association – Polish Branch. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Koordynatora WPiA UŁ ds. ECTS. Od 2011 r. jest członkinią Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a od października 2016 r. jej przewodniczącą. Jest też członkinią Rady Jakości Kształcenia UŁ i Zespołu Programowego WPiA UŁ. 


Kontakt: anczaplinska(na)gmail.com, aczaplinska(na)wpia.uni.lodz.pl

Agata Kleczkowska: doktor nauk prawnych (INP PAN 2018), asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki użycia siły, międzynarodowego prawa humanitarnego (w kontekście działań i odpowiedzialności aktorów niepaństwowych), państwowości oraz uznania międzynarodowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu użycia siły i prawa karnego. Aplikant adwokacki.

AJ: Andrzej Jakubowski – prawnik i historyk sztuki; adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Absolwent studiów doktoranckich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Prowadzi badania w zakresie międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego. Jego aktualne projekty dotyczą konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego oraz kolektywnych praw kulturalnych. Członek International Council of Museums (ICOM) oraz Komitetu Prawa Dziedzictwa Kulturalnego ILA.

Kontakt: andrzejjak(na)poczta.fm


kw: Karolina Wierczyńska – doktor habilitowany, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca redaktora naczelnego Polish Yearbook of International Law; wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych w kadencji 2020-2023. W 2016 roku nakładem wydawnictwa Scholar wydana została jej monografia Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Studium międzynarodowoprawne. Zainteresowania: międzynarodowe prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem działalności trybunałów karnych.

Kontakt: wierka2000(na)wp.pl

Lucja Nowak: Łucja Nowak - radca prawny, doktorantka na wydziale prawa School of Oriental and African Studies (SOAS) na Uniwersytecie Londyńskim, asystent w Centrum Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji (CISD) SOAS. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) w Budapeszcie. Jej doświadczenie akademickie uzupełnia wieloletnia praca w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz funkcja asystenta trybunałów i arbitrów w postępowaniach arbitrażu inwestycyjnego oraz handlowego. Współautorka podręcznika z zakresu prawa międzynarodowego gospodarczego (Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, 2016). Specjalizacja: prawo międzynarodowe publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji inwestycji zagranicznych; międzynarodowe prawo handlowe (prywatne); arbitraż inwestycyjny oraz międzynarodowy arbitraż handlowy.

Lukasz Gruszczynski: Łukasz Gruszczyński – doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się badaniami nad prawem WTO oraz międzynarodową regulacją ryzyka. W 2010 r. ukazała się jego książka w wydawnictwie Oxford University Press (Regulating Health and Environmental Risks under WTO Law. A Critical Analysis of the SPS Agreement), w 2014 r. praca zbiorowa pod jego redakcją "Deference in International Courts and Trubunals: Standard of Review and Margin of Appreciation" (również OUP) zaś w 2019 The Regulation of E-cigarettes: International, European and National Challenges (Edward Elgar). Jeden z redaktorów prowadzących Polish Yearbook of International Law. Współautor podręcznika z zakresu prawa międzynarodowego gospodarczego (Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, 2016). 

Kontakt: lukasz.gruszczynski(na)gmail.com

Magdalena S-W: Magdalena Słok-Wódkowska – doktor, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW. Absolwentka WPiA UW oraz Szkoły Głównej Handlowej. Analityk w Kancelarii Senatu RP, gdzie doradza Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu. Autorka między innymi monografii „Ochrona środowiska w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu” (EuroPrawo, 2012). Zajmuje się międzynarodowym prawem środowiska oraz międzynarodowym prawem gospodarczym.

Kontakt: magdalenaslok(na)yahoo.com

MJM: Marcin Menkes – Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH, adwokat. Aktualnie visiting scholar Cornell Law School. Doktor habilitowany nauk prawnych (UJ 2011, 2018), absolwent studiów doktoranckich z ekonomii (SGH 2008-2011). Visiting scholar/researcher na wydziałach prawa m.in. Cambridge University, Cornell University, Università di Torino, Università degli Studi di Firenze i Università di Bologna. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce międzynarodowego prawa gospodarczego, economic governance i ekonomicznej analizy prawa. Autor m.in. Stosowanie sankcji gospodarczych - analiza prawnomiędzynarodowa (2011), Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa (2013) oraz Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe (2016). Współautor podręcznika z zakresu prawa międzynarodowego gospodarczego (Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, 2016).

Kontakt: marcin.menkes(na)sgh.waw.pl

PatrycjaG: Patrycja Grzebyk – adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych (2010). Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (2005) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2006). Autorka wielu publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, w tym monografii Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, WUW 2010 (wersja angielska, poprawiona i uzupełniona, Criminal responsibility for the crime of aggression, Routledge 2013). Główne zainteresowania badawcze: międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo humanitarne, prawo do użycia siły, konflikty zbrojne, prawa człowieka.

Kontakt: patrycja.grzebyk(na)uw.edu.pl

Piotr Staszczyk: doktor nauk prawnych (UJ, 2018), adwokat w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Autor publikacji z zakresu prawa unijnego, prawa prywatnego międzynarodowego i instrumentów demokracji uczestniczącej, w tym komentarzy do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz rozporządzenia Rzym II.

Kontakt: piotr.staszczyk(na)doctoral.uj.edu.pl

WB: Wojciech Burek – doktor nauk prawnych (2008 UJ), adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Od 2014 r. redaktor naczelny rocznika „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”. Laureat Nagrody im. Profesora Manfreda Lachsa za najlepszą publikację (kategoria: pierwsza książka autora) z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego wydaną w 2012 r. (Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, IW EuroPrawo, Warszawa 2012). Na blogu odpowiada za prawo dyplomatyczne i konsularne. W pracy naukowej zajmuje się również prawem traktatów, prawami człowieka, prawem antydyskryminacyjnym UE oraz prawem uchodźczym. 

Kontakt: w.burek(na)gmail.com

Współpracownicy PPM

Hanna Kuczyńska – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN, pracownik Zakładu Prawa Karnego INP PAN; specjalista do spraw orzecznictwa w Biurze Studiów i Analiz w Izbie Karnej Sądu Najwyższego; ukończyła aplikację prokuratorską; stypendystka Instytutu Maxa Plancka; autorka książek z zakresu międzynarodowego postępowania karnego oraz licznych artykułów poświęconych tej dziedzinie oraz zagadnieniom polskiego prawa procesowego i materialnego, w tym w dużej części w języku angielskim. ORCID: 0000-0002-1446-2244

Agata Helena Skóra: Prawnik międzynarodowy specjalizujący się w międzynarodowym prawie karnym, prawie humanitarnym, i prawach człowieka. Obecnie doktorant INP PAN. Ukończyła prawo na Harvard Law School i Uniwersytetu Jagiellońskim. Pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Prokuraturze Apelacyjnej Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, była Fellow w Instytucie Max Planck Prawa Porównawczego i Międzynarodowego oraz Fellow Harvard Human Rights Program w International Center for Transitional Justice Burma Program i Biurze Sędziów Śledczych w Nadzwyczajnych Izbach Sądów Kambodży. Stypendystka iCourts, the Danish National Research Foundation’s Center for Excellence of International Courts.

Beata Faracik: prawnik, ekspertka w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i praw człowieka w kontekście biznesu. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez firmy. Łączy doświadczenie z pracy w administracji publicznej (MS, MSZ), sektorze prywatnym i NGOs. W latach 2012-2013 członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR oraz jego Grup Roboczych. Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Współpracuje z UN Global Compact Polska. Członkini Rady Programowej Amnesty International Polska. Ukończyła Prawo (UAM) i Europeistykę (UAM) oraz studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Uniwersytet w Lund/Raoul Wallenberg Institute/WIPO Worldwide Academy). Associate Fellow of Higher Education Academy UK.

Bogusław Leśnodorski: radca prawny, partner Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Dimitry Kochenov: profesor, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie w Groningen; obecnie Visiting Professor oraz LAPA Fellow w Woodrow Wilson School na Uniwersytecie w Princeton (2015-2016); Visiting Professor w College of Europe w Natolinie. Uznany na świecie specjalista z zakresu prawa europejskiego. Jego aktualne badania koncentrują się na problematyce przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskich.

Ewa Żelazna: doktor nauk prawnych, pracuje na Uniwersytecie w Leicester, gdzie wykłada prawo Unii Europejskiej oraz międzynarodowe prawo inwestycyjne. Ewę interesują zagadnienia z dziedzin międzynarodowego prawa ekonomicznego i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej oraz system instytucjonalny UE. Obecnie zajmuje się reformą systemu arbitrażu inwestycyjnego oraz wspólną polityką handlowej UE.

Gráinne de Búrca: profesor prawa europejskiego i międynardowego na New York University. 

Iga Małobęcka-Szwast: Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na WPiA UW. Absolwentka WPiA UW oraz studiów magisterskich na kierunku „Law and Economics” na Uniwersytecie w Utrechcie (LLM in Law and Economics). Prawniczka w kancelarii zajmującej się prawem ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie konkurencji, ochrony danych osobowych oraz prawie nowych technologii.

Ireneusz Kamiński: Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki. Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).

John Morijn: Emile Noel Fellow w Jean Monnet Center, NYU Law School

Marcin Ungier: doktor nauk prawnych, adwokat, wspólnik Kancelarii Ungier Gliniewicz.

Markus Wagner: Associate Professor of Law Uniwersytetu w Warwick (Wielka Brytania). Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo międzynarodowe, prawo konstytucyjne i prawo porównawcze, a ostatnio przede wszystkim relacje między międzynarodowym prawem handlowym i inwestycyjnym.

Michał Balcerzak: doktor habilitowany, prof. ndzw. w Katedrze Praw Człowieka, WPiA UMK w Toruniu. Adwokat. Przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym ds. Praw Człowieka Rady Europy (CDDH) w latach 2004-2008 i kilku komitetach tematycznych (2004-2012). Członek Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu. Niezależny ekspert w Grupie Roboczej ds. ludności pochodzenia afrykańskiego (Rada Praw Człowieka ONZ, kadencja 2014-2021). Lista sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2018-2022). Lista ekspertów tzw. mechanizmu moskiewskiego OBWE (2017-2023). Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion. Red. nacz. „Comparative Law Review”. Członek redakcji „East European Yearbook on Human Rights”.

Mitchell A. Belfer: założyciel i kierownik Wydziału stosunków międzynarodowych i studiów europejskich na Metropolitan University Prague w Czechach oraz Redaktor naczelny Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS).

Nicolai N. Petro (www.npetro.net): profesor nauk politycznych i studiów nad pokojem i przemocą na University of Rhode Island. W pracy naukowej i publicystycznej koncentruje się na relacjach państwo-kościół na Ukrainie i w Rosji. Jego ostatnia książka Ukraine in Crisis ukazała się nakładem wydawnictwa Routledge.

NS: dr Natalia Szablewska ma ponad dziesięć lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych i jako analityk polityczny. Obecnie jest wykładowcą prawa na Southern Cross University (Australia) i wizytującym w Cambodian Mekong University (Kambodża). Do jej wcześniejszych afiliacji należą, miedzy innymi, Griffith Law School /Australia, University College London (School of Public Policy) / Wielka Brytania, Aberystwyth University (Department of Law and Criminology & Department of International Politics) / Wielka Brytania, jak i również brytyjski House of Commons, Welsh Assembly Government, Welsh Centre for International Affairs i organizacja praw człowieka (Russian Justice Initiative)/ Federacja Rosyjska. Natalia jest jednym z redaktorów międzynarodowego periodyku: Journal of International Humanitarian Legal Studies (JIHLS), jak również byłym sędzią w Jessup International Law Moot Court Competition (runda brytyjska). Natalia publikuje dla zróżnicowanego grona odbiorców, a obecnie pracuje nad edytowaną książką poświęconą transitional justice (Springer). Jej obecne badania dotyczą międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, praw uchodźców i transitional justice.

PS: Piotr Szwedo - adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. W 2007 roku obronił pracę doktorską pod tytułem Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu. Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego (Université d'Orléans/UJ) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America/UJ). Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest międzynarodowe prawo gospodarcze oraz problematyka prawnych aspektów global governance. Pracuje nad monografią poświęconą zagadnieniu międzynarodowego handlu wodą. Od 2012 r. pełni funkcję pełnomocnika Dziekana WPiA ds. Szkoły Prawa Francuskiego. 

Wojciech Sadowski: adwokat, członek Zespołu Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura K&L Gates oraz globalnej praktyki arbitrażu międzynarodowego tej kancelarii. Zajmuje się sprawami z elementem międzynarodowym lub transgranicznym. Brał udział w licznych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie umów o popieraniu i ochronie inwestycji, w tym Eureko przeciwko Polsce, Unglaube przeciwko Kostaryce oraz Minnotte i Lewis przeciwko Polsce. Do 2013 r. był adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 2009 r. obronił w INP PAN rozprawę doktorską na temat zastosowania zasady powagi rzeczy osądzonej w arbitrażu inwestycyjnym. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji z zakresu rozwiązywania sporów międzynarodowych i transgranicznych. Od 2008 r. jest corocznie rekomendowany przez międzynarodowe rankingi jako jeden z wiodących prawników z zakresu rozwiązywania sporów w Polsce. Od 2013 r. Prezes Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2014 r. Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Sekcji Hiszpańskiego Klubu Arbitrażu.

Joannna Mazur: doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Admnistracji UW, młodszy analityk w DELab UW - transdyscyplinarnym instytucie zajmującym się gospodarką cyfrową, utworzonym na Uniwersytecie Warszawskim stanowiącym platformę współpracy między akademią, biznesem i instytucjami publicznymi. Absolwentka Kolegium Artes Liberales UW.

Jerzy Menkes: profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodwych SGH.

Kaja Kowalczewska: dr Kaja Kowalczewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Europejskiego Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, a szczególnie zajmuje się prawem konfliktów zbrojnych i nowymi technologiami wojskowymi. 
Kierowała projektem badawczym „Dylemat autonomicznych systemów bojowych w świetle zasad międzynarodowego prawa humanitarnego” finansowanym ze środków NCN oraz koordynowała projekt społeczny poświęcony demokratycznej kontroli rozwoju dronów bojowych przez Polskę („Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców” finansowanego z Funduszy EOG). Ekspert w programie MCDC NATO-ACT „Counter Unmanned Autonomous Systems: Priorities. Policy. Future Capabilities”, współtwórca raportu stanowiącego załącznik do założeń do strategii rozwoju sztucznej inteligencji (AI) przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Karolina Jackowicz: mediator (akredytowany przez CEDR). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa, mgr stosunków międzynarodowych) oraz SOAS, University of London (B.A. Politics and Development Studies). Związana ze Stowarzyszeniem Mediujmy, ICC Polska oraz OKSPO WPiA UJ. Zainteresowania naukowe: alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR, mediacja i arbitraż), prawo ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, międzynarodowe prawo gospodarcze i inwestycyjne. 

Katarzyna Manteuffel: adwokat, specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji i ochrony. jej praktyka obejmuje także kwestie związane z bezpieczeństwem produktów, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz problematykę zamówień publicznych. Poza własną praktyką, od kilku lat współpracuje z kancelarią Baker & McKenzie.

Lech Żyżylewski: radca prawny, specjalista m.in. prawa nieruchomości. Partner kancelarii Domański, Zakrzewski i Palinka. Występował w charakterze pełnomocnika w szeregu postępowań z udziałem elementu obcego, przede wszystkim w sporach na tle korzystania z nieruchomości w związku z obecnością Polsce przedstawicielstw dyplomatycznych lub konsularnych. Wielokrotnie rekomendowany m.in. przez Chambers Europe i Legal 500.

Maciej Nyka: Maciej Nyka – adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2005). Doktor Prawa od 2008 r. Autor i współautor ponad trzydziestu publikacji wydanych w kraju i za granicą, w tym wydanej w 2010 roku monografii Handel światowy w zintegrowanym porządku prawnym. Jego zainteresowania badawcze obejmują międzynarodowe prawo gospodarcze i międzynarodowe prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki morskiej oraz prawo medyczne. Laureat nagrody Luminarz w 2008 r, i Mrongowiusza w 2013 r. Członek Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association). Członek kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych.

Marcin Łukowski: doktorant w Katedrze Prawa Miedzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie celnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem sankcji i kontroli eksportu oraz w zagadnieniach prywatyzacji bezpieczeństwa na przykładzie działalności prywatnych firm wojskowych. Finalista Moot Court Competition "International Programme 2012: International Organizations and Transnational Trade Law" organizowanym przez Deusto University, w Bilbao.

ML: Maria Łabno – aplikantka adwokacka, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ. Związana z drużyną reprezentującą WPiA UŚ na konkursach arbitrażowych: jako uczestnik zajęła 1 miejsce w kategorii „Best Oralist” podczas I DCFR Warsaw International Arbitration Moot organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2012) oraz w kategorii drużynowej wyróżnienie „Pieter Sanders Award Best Memorandum for Claimant” podczas “The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” (2013). Obecnie jest jedną z trenerek drużyny.

Patryk Kulig: doktorant w INP PAN; Counsel w German Arbitration Institute.

Patryk Labuda: Hauser Post-Doctoral Global Fellow na New York University School of Law.

Piotr Sobański: adwokat, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego. Tytuł Magister Legum (LL.M.) uzyskał na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2002 r.) Tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (2018 r.). Od 2003 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Zielonej Górze. Kontakt: piotr.sobanski@adwokatura.pl, ORCID: 0000-0001-8303-1125.

Władysław Czapliński: profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP 1999-2006; członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych od 1998; przewodniczący Komitetu Doradczego Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości od 2004.

Tomasz Kamiński: doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesor WAT (Zakład Bezpieczeństwa Narodowego). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2018 roku nakładem Instytutu Wydawniczego Europrawo, wydana została jego monografia pt.: Status zatok historycznych. Studium prawnomiędzynarodowe. Zainteresowania: międzynarodowe prawo morza, prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo organizacji międzynarodowych. Członek Rady Redakcyjnej Studiów Bezpieczeństwa Narodowego. 

1 komentarz:

Łukasz Rybak, student ISM UW pisze...

Ogromne wyrazy uznania dla całej redakcji. Doskonała robota!