O nas

Przegląd Prawa Międzynarodowego:

Przegląd Prawa Międzynarodowego jest serwisem redagowanym przez pracowników naukowych czołowych uczelni publicznych, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych. Podział obszarów tematycznych PPM w ramach zespołu redakcyjnego został dokonany według kryterium zainteresowań badawczych.

Dzięki stałemu monitorowaniu rozwoju prawa międzynarodowego, działalności organizacji międzynarodowych, orzecznictwa krajowego i międzynarodowego, serwisów i blogów tematycznych, a także doniesień medialnych PPM oferuje czytelnikom możliwość regularnego, szybkiego, a nade wszystko szerokiego przeglądu wydarzeń prawnomiędzynarodowych z całego świata.

Mamy nadzieję, że Przegląd Prawa Międzynarodowego umożliwi konsolidację środowiska polskich „międzynarodowców”. Pierwszym krokiem w tym kierunku będą komentarze i dyskusje merytoryczne w nawiązaniu do poszczególnych postów, do czego gorąco zachęcamy!

Fundacja PPM:

Blog "Przegląd Prawa Międzynarodowego" jest zarejestrowanym czasopismem wydawanym w formie elektronicznej.

Wydawcą PPM jest Fundacja Przeglądu Prawa Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie.

Zespół redakcyjny:

Lukasz Gruszczynski: Łukasz Gruszczyński – doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Zajmuje się badaniami nad prawem WTO oraz międzynarodową regulacją ryzyka. Jego aktualne projekty dotyczą fragmentacji prawa międzynarodowego oraz międzynarodowej regulacji wyrobów tytoniowych. W 2010 ukazała się jego książka w wydawnictwie Oxford University Press (Regulating Health and Environmental Risks under WTO Law. A Critical Analysis of the SPS Agreement), zaś w 2014 praca zbiorowa pod jego redakcją "Deference in International Courts and Trubunals: Standard of Review and Margin of Appreciation" (również OUP). Jeden z redaktorów prowadzących Polish Yearbook of International Law. Współautor podręcznika z zakresu prawa międzynarodowego gospodarczego (Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, 2016). 

Kontakt: lukasz.gruszczynski(na)eui.eu


PatrycjaG: Patrycja Grzebyk – adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych (2010). Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (2005) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW (2006).

Autorka wielu publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, w tym monografii Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, WUW 2010 (wersja angielska, poprawiona i uzupełniona, Criminal responsibility for the crime of aggression, Routledge 2013).

Główne zainteresowania badawcze: międzynarodowe prawo karne, międzynarodowe prawo humanitarne, prawo do użycia siły, konflikty zbrojne, prawa człowieka.

Kontakt: patrycja.grzebyk(na)uw.edu.pl


Magdalena S-W: Magdalena Słok-Wódkowska – doktor, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW. Absolwentka WPiA UW oraz Szkoły Głównej Handlowej. Analityk w Kancelarii Senatu RP, gdzie doradza Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu. Autorka między innymi monografii „Ochrona środowiska w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu” (EuroPrawo, 2012). Zajmuje się międzynarodowym prawem środowiska oraz międzynarodowym prawem gospodarczym.

Kontakt: magdalenaslok(na)yahoo.com


AJ: Andrzej Jakubowski – prawnik i historyk sztuki; adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Absolwent studiów doktoranckich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Prowadzi badania w zakresie międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego. Jego aktualne projekty dotyczą konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego oraz kolektywnych praw kulturalnych. Członek International Council of Museums (ICOM) oraz Komitetu Prawa Dziedzictwa Kulturalnego ILA.

Kontakt: andrzejjak(na)poczta.fm


AM: Aleksandra Mężykowska – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Uczelni Łazarskiego; doktor nauk prawnych (WPiA UW 2005). Od 2004 r. pełni funkcję Zastępcy Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce legalności użycia siły zbrojnej oraz praw człowieka, w tym szczególnie działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


kw: Karolina Wierczyńska – doktor habilitowany, profesor w Instytucie Nauk Prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Sekretarz redakcji Polish Yearbook of International Law. W 2016 roku nakładem wydawnictwa Scholar wydana została jej monografia Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Studium międzynarodowoprawne.

Zainteresowania:  międzynarodowe prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem działalności trybunałów karnych.

Kontakt: wierka2000(na)wp.pl

Lucja Nowak: Łucja Nowak - radca prawny, doktorantka na wydziale prawa School of Oriental and African Studies (SOAS) na Uniwersytecie Londyńskim, asystent w Centrum Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji (CISD) SOAS. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) w Budapeszcie. Jej doświadczenie akademickie uzupełnia wieloletnia praca w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz funkcja asystenta trybunałów i arbitrów w postępowaniach arbitrażu inwestycyjnego oraz handlowego. Współautorka podręcznika z zakresu prawa międzynarodowego gospodarczego (Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, 2016).

Specjalizacja: prawo międzynarodowe publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji inwestycji zagranicznych; międzynarodowe prawo handlowe (prywatne); arbitraż inwestycyjny oraz międzynarodowy arbitraż handlowy.

Języki: polski, angielski, niemiecki i czeski.


ACz: Anna Czaplińska - Asystent w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ. Autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego i prawa międzynarodowego publicznego, w języku polskim i angielskim. Od czerwca 2007 r. Sekretarz Generalny International Law Association – Polish Branch.

Kontakt: anczaplinska(na)gmail.com


Maciej Nyka: Maciej Nyka – adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2005). Doktor Prawa od 2008r. Autor i współautor ponad trzydziestu publikacji wydanych w kraju i za granicą, w tym wydanej w 2010 roku monografii Handel światowy w zintegrowanym porządku prawnym. Jego zainteresowania badawcze obejmują międzynarodowe prawo gospodarcze i międzynarodowe prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki morskiej oraz prawo medyczne. Laureat nagrody Liminarz w 2008r, i Mrongowiusza w 2013r. Członek Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association). Członek kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych.

Kontakt: maciejnyka(na)poczta.onet.pl


WB: Wojciech Burek – doktor nauk prawnych (2008 UJ), adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Od 2014 r. redaktor naczelny rocznika „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”. Laureat Nagrody im. Profesora Manfreda Lachsa za najlepszą publikację (kategoria: pierwsza książka autora) z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego wydaną w 2012 r. (Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, IW EuroPrawo, Warszawa 2012). Na blogu odpowiada za prawo dyplomatyczne i konsularne. W pracy naukowej zajmuje się również prawem traktatów, prawami człowieka, prawem antydyskryminacyjnym UE oraz prawem uchodźczym. 

Kontakt: w.burek(na)gmail.com


MJM: Marcin Menkes – Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH, adwokat. Aktualnie visiting scholar Cornell Law School. Doktor habilitowany nauk prawnych (UJ 2011, 2018), absolwent studiów doktoranckich z ekonomii (SGH 2008-2011). Visiting scholar/researcher na wydziałach prawa m.in. Cambridge University, Cornell University, Università di Torino, Università degli Studi di Firenze i Università di Bologna. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce międzynarodowego prawa gospodarczego, economic governance i ekonomicznej analizy prawa. Autor m.in. Stosowanie sankcji gospodarczych - analiza prawnomiędzynarodowa (2011), Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa (2013) oraz Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe (2016). Współautor podręcznika z zakresu prawa międzynarodowego gospodarczego (Prawo międzynarodowe gospodarcze, CH Beck, 2016).

Kontakt: marcin.menkes(na)sgh.waw.plPiotr Staszczyk: doktor nauk prawnych (UJ, 2018), adwokat w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Autor publikacji z zakresu prawa unijnego, prawa prywatnego międzynarodowego i instrumentów demokracji uczestniczącej, w tym komentarzy do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz rozporządzenia Rzym II.


Kontakt: piotr.staszczyk(na)doctoral.uj.edu.pl

Agata Kleczkowska: doktor nauk prawnych (INP PAN 2018), asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki użycia siły, międzynarodowego prawa humanitarnego (w kontekście działań i odpowiedzialności aktorów niepaństwowych), państwowości oraz uznania międzynarodowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu użycia siły i prawa karnego. Aplikant adwokacki.

Współpracownicy PPM:

NS: dr Natalia Szablewska ma ponad dziesięć lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych i jako analityk polityczny. Obecnie jest wykładowcą prawa na Southern Cross University (Australia) i wizytującym w Cambodian Mekong University (Kambodża). Do jej wcześniejszych afiliacji należą, miedzy innymi, Griffith Law School /Australia, University College London (School of Public Policy) / Wielka Brytania, Aberystwyth University (Department of Law and Criminology & Department of International Politics) / Wielka Brytania, jak i również brytyjski House of Commons, Welsh Assembly Government, Welsh Centre for International Affairs i organizacja praw człowieka (Russian Justice Initiative)/ Federacja Rosyjska. Natalia jest jednym z redaktorów międzynarodowego periodyku: Journal of International Humanitarian Legal Studies (JIHLS), jak również byłym sędzią w Jessup International Law Moot Court Competition (runda brytyjska). Natalia publikuje dla zróżnicowanego grona odbiorców, a obecnie pracuje nad edytowaną książką poświęconą transitional justice (Springer). Jej obecne badania dotyczą międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, praw uchodźców i transitional justice.

Kontakt: natalia.szablewska(na)scu.edu.auBeata Faracik: prawnik, ekspertka w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i praw człowieka w kontekście biznesu. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez firmy. Łączy doświadczenie z pracy w administracji publicznej (MS, MSZ), sektorze prywatnym i NGOs. W latach 2012-2013 członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR oraz jego Grup Roboczych. Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Współpracuje z UN Global Compact Polska. Członkini Rady Programowej Amnesty International Polska. Ukończyła Prawo (UAM) i Europeistykę (UAM) oraz studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Uniwersytet w Lund/Raoul Wallenberg Institute/WIPO Worldwide Academy). Associate Fellow of Higher Education Academy UK.

Karolina Jackowicz - mediator (akredytowany przez CEDR). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr prawa, mgr stosunków międzynarodowych) oraz SOAS, University of London (B.A. Politics and Development Studies). Związana ze Stowarzyszeniem Mediujmy, ICC Polska oraz OKSPO WPiA UJ. Zainteresowania naukowe: alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR, mediacja i arbitraż), prawo ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, międzynarodowe prawo gospodarcze i inwestycyjne. Kontakt: karolina.jackowicz(at)mediujmy.pl.

Katarzyna Manteuffel: adwokat, specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji i ochrony. jej praktyka obejmuje także kwestie związane z bezpieczeństwem produktów, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz problematykę zamówień publicznych. Poza własną praktyką, od kilku lat współpracuje z kancelarią Baker & McKenzie.

Joannna Mazur: doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Admnistracji UW, młodszy analityk w DELab UW - transdyscyplinarnym instytucie zajmującym się gospodarką cyfrową, utworzonym na Uniwersytecie Warszawskim stanowiącym platformę współpracy między akademią, biznesem i instytucjami publicznymi. Absolwentka Kolegium Artes Liberales UW.

Wojciech Sadowski: adwokat, członek Zespołu Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura K&L Gates oraz globalnej praktyki arbitrażu międzynarodowego tej kancelarii. Zajmuje się sprawami z elementem międzynarodowym lub transgranicznym. Brał udział w licznych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie umów o popieraniu i ochronie inwestycji, w tym Eureko przeciwko Polsce, Unglaube przeciwko Kostaryce oraz Minnotte i Lewis przeciwko Polsce. Do 2013 r. był adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 2009 r. obronił w INP PAN rozprawę doktorską na temat zastosowania zasady powagi rzeczy osądzonej w arbitrażu inwestycyjnym. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji z zakresu rozwiązywania sporów międzynarodowych i transgranicznych. Od 2008 r. jest corocznie rekomendowany przez międzynarodowe rankingi jako jeden z wiodących prawników z zakresu rozwiązywania sporów w Polsce. Od 2013 r. Prezes Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2014 r. Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Sekcji Hiszpańskiego Klubu Arbitrażu.

PS: Piotr Szwedo - adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. W 2007 roku obronił pracę doktorską pod tytułem Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu. Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego (Université d'Orléans/UJ) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America/UJ). Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest międzynarodowe prawo gospodarcze oraz problematyka prawnych aspektów global governance. Pracuje nad monografią poświęconą zagadnieniu międzynarodowego handlu wodą. Od 2012 r. pełni funkcję pełnomocnika Dziekana WPiA ds. Szkoły Prawa Francuskiego. 

Lech Żyżylewski: radca prawny, specjalista m.in. prawa nieruchomości. Partner kancelarii Domański, Zakrzewski i Palinka. Występował w charakterze pełnomocnika w szeregu postępowań z udziałem elementu obcego, przede wszystkim w sporach na tle korzystania z nieruchomości w związku z obecnością Polsce przedstawicielstw dyplomatycznych lub konsularnych. Wielokrotnie rekomendowany m.in. przez Chambers Europe i Legal 500.

Dimitry Kochenov: profesor, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie w Groningen; obecnie Visiting Professor oraz LAPA Fellow w Woodrow Wilson School na Uniwersytecie w Princeton (2015-2016); Visiting Professor w College of Europe w Natolinie. Uznany na świecie specjalista z zakresu prawa europejskiego. Jego aktualne badania koncentrują się na problematyce przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskich.


Mitchell A. Belfer: założyciel i kierownik Wydziału stosunków międzynarodowych i studiów europejskich na Metropolitan University Prague w Czechach oraz Redaktor naczelny Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS).


Marcin Łukowski: doktorant w Katedrze Prawa Miedzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie celnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem sankcji i kontroli eksportu oraz w zagadnieniach prywatyzacji bezpieczeństwa na przykładzie działalności prywatnych firm wojskowych. Finalista Moot Court Competition "International Programme 2012: International Organizations and Transnational Trade Law" organizowanym przez Deusto University, w Bilbao.


ML: Maria Łabno – aplikantka adwokacka, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ. Związana z drużyną reprezentującą WPiA UŚ na konkursach arbitrażowych: jako uczestnik zajęła 1 miejsce w kategorii „Best Oralist” podczas I DCFR Warsaw International Arbitration Moot organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2012) oraz w kategorii drużynowej wyróżnienie „Pieter Sanders Award Best Memorandum for Claimant” podczas “The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” (2013). Obecnie jest jedną z trenerek drużyny.

Ireneusz Kamiński: Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki. Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).

Kaja Kowalczewska - doktorantka w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Université d'Orléans, Université Paris 2 Panthéon Assas oraz College of Europe. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych i nowych technologiach wojskowych. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą systemów walki z postępującą autonomicznością. Koordynowała kampanię społeczną "Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców" (link: http://iclhr.org/pl/projekty/bezzalogowce/5ton). Ukończyła aplikację radcowską.

Markus Wagner: Associate Professor of Law Uniwersytetu w Warwick (Wielka Brytania). Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo międzynarodowe, prawo konstytucyjne i prawo porównawcze, a ostatnio przede wszystkim relacje między międzynarodowym prawem handlowym i inwestycyjnym.

Iga Małobęcka-Szwast: Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na WPiA UW. Absolwentka WPiA UW oraz studiów magisterskich na kierunku „Law and Economics” na Uniwersytecie w Utrechcie (LLM in Law and Economics). Prawniczka w kancelarii zajmującej się prawem ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie konkurencji, ochrony danych osobowych oraz prawie nowych technologii.


Agata Helena Skóra: Prawnik międzynarodowy specjalizujący się w międzynarodowym prawie karnym, prawie humanitarnym, i prawach człowieka. Obecnie doktorant INP PAN. Ukończyła prawo na Harvard Law School i Uniwersytetu Jagiellońskim. Pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Prokuraturze Apelacyjnej Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, była Fellow w Instytucie Max Planck Prawa Porównawczego i Międzynarodowego oraz Fellow Harvard Human Rights Program w International Center for Transitional Justice Burma Program i Biurze Sędziów Śledczych w  Nadzwyczajnych Izbach Sądów Kambodży. Stypendystka iCourts, the Danish National Research Foundation’s Center for Excellence of International Courts.

1 komentarz:

Łukasz Rybak, student ISM UW pisze...

Ogromne wyrazy uznania dla całej redakcji. Doskonała robota!