poniedziałek, 28 listopada 2022

Białoruś wypowiada Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

W ostatnich dniach Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ poinformowało, że Białoruś wypowiedziała Protokół  Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, gwarantujący prawo jednostek do składania skarg indywidualnych. Wypowiedzenie wejdzie w życie z dniem 8 lutego 2023 r., tj. 3 miesiące od daty notyfikacji. Do tego czasu Komitet Praw Człowieka będzie rozpatrywał wszystkie skargi przeciwko Białorusi, które wpłyną do niego do tego dnia. Rozpatrzone zostaną też wszystkie skargi, które już są zawisłe, kontynuowana będzie też procedura nadzoru nad wykonywaniem dotychczas wydanych decyzji Komitetu.

Zgodnie z informacją na stronach ONZ władze Białorusi nie podały konkretnego wyjaśnienia dla podjętej decyzji, nie przeprowadziły też jakichkolwiek konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim i podmiotami pozarządowymi na którymkolwiek etapie krajowego procesu wypowiedzenia. Tym samym Białoruś staje się czwartym (po Jamajce, Trynidadzie i Tobago oraz Gujanie, która jednak ponownie do Protokołu przystąpiła) i jedynym krajem w XXI w., który wystąpił z Protokołu Fakultatywnego ratyfikowanego przez 117 krajów.

Niestety w konsekwencji tego aktu Białorusini tracą jedną z niewielu możliwości postawienia rządowi białoruskiemu zarzutów naruszenia podstawowych praw jednostek.  

Nie jest to niestety pierwsza istotna umowa międzynarodowa, której Białoruś przestaje być stroną. Latem 2022 r. wypowiedziana została m.in. Konwencja z Arhus (Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska).

piątek, 25 listopada 2022

Ogłoszenia 25.11.2022 r.

Call for papers: 2023 Law and Humanities Interdisciplinary Workshop (Waszyngton, maj 2023 r.)
W dniach 24-25 maja 2023 r. w Waszyngtonie odbędzie się 2023 Law and Humanities Interdisciplinary Workshop.
Więcej informacji na temat problematyki warsztatów można znaleźć tutaj.
Zgłoszenia (abstrakt 1500-2000 słów) należy przesyłać do 15 grudnia br.
Organizatorzy mogą pokryć koszty podróży do wysokości 1250$.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

czwartek, 24 listopada 2022

Raport Sekretarz Generalnej RE na podstawie art. 52 EKPC w sprawie niezapewnienia przez Polskę prawa do rzetelnego procesu

 Sekretarz Generalna Rady Europy opublikowała 23 listopada br. raport (zobacz tutaj) przygotowany w ramach procedury wszczętej przeciwko Polsce na podstawie art. 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W grudniu 2021 i marcu 2022 Sekretarz zwróciła się do władz polskich, na podstawie tego przepisu, z żądaniem przedstawienia informacji co do tego, w jaki sposób prawo polskie zapewnia skuteczną implementację art. 6 i 32 EKPC w kontekście wyroków TK z 24.11.2021 (K 6/21) oraz 7.2.2022 K 7/21 (uznających sprzeczność art. 6 EKPC z Konstytucją RP w określonym zakresie).

Konkluzją raportu jest stwierdzenie, że wyłączna kompetencja ETPC do stosowania i interpretowania praw określonych w Konwencji została zakwestionowana przez oba wskazane wyroki, co pozostaje w sprzeczności z art. 32 Konwencji (wyłączna właściwość Trybunału do interpretacji Konwencji). W rezultacie, prawo polskie nie realizuje na obecnym etapie obowiązku zapewnienia każdej osobie podlegającej jego jurysdykcji (art. 1 Konwencji) korzystania z prawa do rzetelnego procesu sądowego przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą zgodnie z art. 6 Konwencji.

Sekretarz Generalna wyraziła równocześnie swoje zaniepokojenie w związku z rosnącą liczbą skarg zawisłych przed Europejskim Trybunałem wynikających właśnie z braku zapewnienia w polskim systemie prawnym wskazanych gwarancji.

Procedura z art. 52 EKPC stosowana jest przez SG RE rzadko, a żądania indywidualne przedstawienia informacji przez poszczególne państwa kierowane były dotychczas jedynie trzykrotnie: do Federacji Rosyjskiej (1999), Mołdowy (2002) i Azerbejdżanu (2005). Kilkukrotnie sekretarze generalni zwracali się natomiast zbiorowo do wszystkich państw członkowskich, ostatni raz w 2005 r. w związku z procederem tajnych więzień CIA.   


środa, 23 listopada 2022

Konferencja "50 lat - Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne - bilans i perspektywy"

Komitet Organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej  pt. "50 lat - Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne - bilans i perspektywy” ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w tej konferencji. Odbędzie się ona w dniu 9 grudnia 2022 r., w auli 1.0008 budynku na Dobrej 55.

Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej i Komitetu Badań Kosmicznych PAN. Konferencja została zaplanowana z okazji okrągłego jubileuszu zawarcia Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne. Konwencja ta stanowi fundament międzynarodowego prawa kosmicznego i daje okazję do refleksji na efektami jej obowiązywania i dalszymi perspektywami. Rocznica ta jest również przyczynkiem do dyskusji naukowej nad wieloma wyzwaniami prawnymi jakie stawia przed nami współczesna eksploracja kosmosu. Z tej okazji w Warszawie udało nam się zgromadzić osobiście i online wielu wybitnych specjalistów prawa kosmicznego.

Zapraszam do rejestracji na stronie internetowej WPiA UW.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. 
piątek, 18 listopada 2022

Ogłoszenia 18.11.2022 r.

1. Call for papers: Combating Conflict-Related Sexual Violence – Comparative Insights on International and National Capacities (Berlin, maj 2023 r.)
W dniach 12-13 maja 2023 r. na Freie Universität w Berlinie odbędą się warsztaty pt. "Combating Conflict-Related Sexual Violence – Comparative Insights on International and National Capacities".
Wystąpienia mogą dotyczyć następujących kwestii:
• Legal discourse on CRSV: evolution of CRSV in law; importance of women’s inclusion in peace and security.
• Combating CRSV in international setting and at the domestic level: victim!s participation in criminal proceedings; comparative CRSV legislation and national capacities for combating CRSV; interactions between international and national law in the prosecutions of CRSV; courts and CRSV (ICTR, ICTY, ICC, particular countries/cases); international conventions and resolutions on CRSV; UN Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict; development of forensic medicine in CRSV cases.
• Specific questions related to CRSV: CRSV against men and boys; CRSV against LGBTI+; female perpetrators of CRSV; trafficking in human beings and gender-based violence; particular cases of CRSV (e.g. prosecuting forced marriage as a form of sexual violence); reparations for CRSV; work with persons with the trauma of CRSV; trans- generational transmission of trauma: children born of wartime rape; memory studies and CRSV; media coverage of CRSV; the role of civil society in combating CRSV; CRSV and the environment.
• CRSV as a threat to the RoL: approaches to understanding CRSV and its nexus to RoL; policies for preventing and responding to CRSV; broader global context in combating CRSV.
Zgłoszenia (abstrakt o objętości do 600 słów, CV do 2 stron oraz lista najnowszych publikacji) należy przesyłać do 1 stycznia 2023 r.
Organizatorzy mogą pokryć koszty podróży i zakwaterowania.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

2. Call for papers: Hague Yearbook of International Law
Redakcja Hague Yearbook of International Law zaprasza do przesyłania zgłoszeń do kolejnego numeru czasopisma (vol. 36).
Artykuły (o objętości ok. 15.000 słów) należy przesyłać do 1 maja 2023 r.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

piątek, 4 listopada 2022

Ogłoszenia 4.11.2022 r.

Call for papers: The law applicable to the use of biometrics by armed forces (Amsterdam, maj 2023 r.)
25 maja 2023 r. w Amsterdamie odbędą się warsztaty pt. "The law applicable to the use of biometrics by armed forces".
Wystąpienia mogą poruszać m.in. następujące zagadnienia:
• Applicability of domestic and regional data protection instruments to the use of biometrics in a military context;
• (Comparative) domestic legal regulation of the use of biometrics by armed forces;
• The use of biometrics internal to armed forces and the right to privacy;
• The use of biometrics internal to armed forces and data protection;
• International Humanitarian Law (IHL) applicable to the use of biometrics in military operations and the question whether additional regulation is needed;
• The legal framework for the sharing of biometric information in multinational operations, between operations and outside of operations;
• Rights of persons in mission areas or occupied territories whose biometric data has been captured and stored;
• Potential derogation from human rights and data protection instruments in the context of the use of biometrics in military operations;
• The interaction between IHL and human rights law in the context of the use of biometrics;
• Technical means to ensure compliance with legal requirements;
• Legal aspects of specific use cases of biometrics by armed forces, including the use of biometrics by Ukraine to identify dead Russian soldiers;
• Biometric data as the target of military operations or attacks;
• The use of biometrics by private (military) actors during crisis / armed conflict.
• Development, procurement and deployment of military and dual-use technologies that employ biometric data.
Zgłoszenia (abstrakt 1-2 stron oraz krótkie CV) należy przesyłać do 1 grudnia.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 3 listopada 2022

Zaproszenie na Seminarium organizowane przez Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym INP PAN

 

Dnia 30.11.2022 o godzinie 13:00 odbędzie się seminarium naukowe organizowane przez Centrum Badań nad Międzynarodowym Prawem Karnym INP PAN poświęcone dokonaniom Najwyższego Trybunału Narodowego. Pochylimy się nad działalnością NTN, którego pierwsze wyroki w sprawie zbrodni nazistowskich zapadały jeszcze przed wyrokiem norymberskim i nie tylko odnosiły się do nazistowskiego ludobójstwa, ale także form udziału w zbrodni, czy udziału w grupie przestępczej.

Przyczynkiem do dyskusji jest niedawno wydana książka dr Joanny Lubeckiej pt. „Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym”, w której autorka mierzy się z rozliczeniem przez NTN masowych zbrodni po II wojnie światowej. 


Czy NTN reprezentuje sprawiedliwość zwycięzców? Czy może reprezentował unikatowe w swym charakterze sądownictwo specjalne i był ważnym elementem sprawiedliwości typu przejściowego? Jakie były jego wady? A jakie osiągnięcia? Szczególnie dziś, gdy rozmawiamy o wymiarze sprawiedliwości dla sprawców masowych zbrodni w Ukrainie te pytania są niezmiernie ważne i aktualne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji.

 

Spotkanie odbędzie się on-line na platformie teams, osoby zainteresowane udziałem prosimy o informację na mejla wierka2000[at:]wp.pl- w ten sposób zostanie rozesłany link do spotkania.

 

Notka biograficzna o autorce książki:

Joanna Lubecka, doktor nauk politycznych, historyk, pracownik Akademii Ignatianum w Krakowie i Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Autorka monografii „Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym” oraz publikacji naukowych i popularno – naukowych dotyczących historii Trzeciej Rzeszy, stosunków polsko - niemieckich oraz niemieckiej pamięci i polityki historycznej.


zdjęcie okładki z www.poczytaj.pl

wtorek, 1 listopada 2022

Nowa Prezes ETPC - Síofra O’Leary

Od dziś funkcję Prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprawuje Síofra O’Leary - sędzia z Irlandii. Jak na swej stronie internetowej wskazał sam Trybunał, po raz pierwszy stanowisko to zajmie kobieta. Przed nową Prezes stoją ogromne wyzwania, wśród nich największe związane z rozpatrywaniem przez Trybunał skarg skierowanych do 16 września br. przeciwko Rosji, w tym skarg międzypaństwowych.piątek, 28 października 2022

Ogłoszenia 28.10.2022 r.

1. Call for papers: Athena – Critical Inquiries in Law, Philosophy and Globalization
Redakcja czasopisma Athena – Critical Inquiries in Law, Philosophy and Globalization zaprasza do przesyłania zgłoszeń do trzeciego numeru czasopisma, którego problemem przewodnim będzie "New order or world disorder?". Artykuły mogą w szczególności odpowiadać na następujące pytania:
- Is there a “sunset” in the West and what is its significance?
- What are the transformations of globalisation?
- What will be the shape of the further deglobalisation that is yet to come?
- What are the features of the new world order?
- Or can we only hypothesise a global “disorder”?
- What were the violations of international law caused by Russia's war against Ukraine?
- What are the implications for international governance and international organisations?
- What is the significance of NATO expansion: self-defence of Western powers or a threat to the security of other powers?
- The limits of the United Nations: are they unreformable?
- What is the role of the European Union and what are its limits?
- What is China's position in the new global scenario?
- What might be the further development of global capitalism, even in relation to the debate on techno-feudalism?
- Is the current conflict a way of addressing the long-lasting crisis of overaccumulation?
- How is a disentanglement between the interests of geopolitical actors and global capital possible?
Osoby zainteresowane publikacją mogą przesyłać abstrakty proponowanych tekstów (do 500 słów) do 5 grudnia br.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

czwartek, 27 października 2022

Call for papers: Polish Yearbook of International Law (vol. 42-2022)

CALL FOR PAPERS

Polish Yearbook of International Law, vol. XLII: 2022

The Polish Yearbook of International Law (PYIL) is currently seeking articles for its next volume (XLII), which will be published in September 2023. Authors are invited to submit complete unpublished papers in areas connected with public and private international law, including European law. Although it is not a formal condition for acceptance, we are specifically interested in articles that address issues in international and European law relating to Central and Eastern Europe (CEE). Authors from the region are strongly encouraged to submit their works.

A part of the forthcoming volume will be dedicated to the legal problems emerging in the context of the current Russian invasion of Ukraine. Papers may discuss any relevant aspects, especially including those which relate to general international law, international humanitarian law, international economic law, international criminal law and human rights protection. Submissions dealing with other problems that are relevant in the context of the current events are also welcome. Again, PYIL is particularly interested in the insights of researchers from the CEE region.

Submissions should not exceed 10,000 words (including footnotes) but in exceptional cases we may also accept longer works. We assess the manuscripts we receive on a rolling basis.

All details about the submission procedure and required formatting are available at the PYIL’s webpage (https://pyil.inp.pan.pl).

Please submit manuscripts via our editorial manager (https://www.editorialsystem.com/pyil/).

The deadline for submissions is 31 January 2023.