piątek, 15 marca 2013

Zgromadzenie Środowiskowe Narodów Zjednoczonych UNEP

Zgromadzenie Ogólne NZ podjęło 13 marca, w rezolucji A/RES/67/251, decyzję o zmianie nazwy Rady Zarządzającej UNEP na Zgromadzenie Środowiskowe Narodów Zjednoczonych UNEP – United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (tekst rezolucji). Decyzja ta jest konsekwencją zmiany charakteru dotychczasowej Rady Zarządzającej. W czasie konferencji Rio+20 w czerwcu 2012 r. podjęto decyzję o wzmocnieniu UNEP i uniwersalnym członkostwie w Radzie Zarządzającej, które wcześniej liczyło jedynie 58 państw. Decyzja ta została następnie potwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne. Pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej w nowej formule odbyło się w lutym 2013. Rekomendowała ona zmianę nazwy na Zgromadzenie Środowiskowe, co lepiej oddaje nowy charakter tego zgromadzenia. Zgromadzenie Ogólne, w drodze konsensusu, przychyliło się do tego wniosku.

Brak komentarzy: