poniedziałek, 8 lipca 2013

UE: osiągnięto polityczne porozumienie ws. budżetu UE na l. 2014-2020

Parlament Europejski 3 lipca br. przyjął rezolucję w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Tym samym proces uchwalania unijnego budżetu zmierza do pomyślnego zakończenia. PE wyraził gotowość poddania rozporządzenia budżetowego pod głosowanie już wczesną jesienią, o ile spełnione będą wszystkie konieczne warunku techniczne i prawne, tak by ostateczny projekt rozporządzenia i związane z nim akty odzwierciedlały treść właśnie osiągniętego porozumienia.

Jednym z jego najważniejszych warunków jest zamknięcie dziury budżetowej z 2013 r. (szacowanej na ponad 11 mld euro), tak by nie obciążała nowego budżetu. Rada (ECOFIN) najpóźniej na posiedzeniu 9 lipca powinna podjąć decyzję w sprawie budżetu korygującego na 7,3 mld euro, a wczesną jesienią w sprawie korekty budżetu na pozostałą kwotę. PE kategorycznie stwierdził, iż nie wyrazi zgody na rozporządzenie o WRF ani nie przyjmie budżetu na rok 2014, dopóki budżet korygujący pokrywający obecny deficyt, nie zostanie zaakceptowany przez Radę.  

Inne istotne elementy porozumienia, które udało się wynegocjować Parlamentowi obejmują m.in.: zwiększenie elastyczności WRF (pozwalające nie tylko na przenoszenie niewykorzystanych środków na kolejny rok, ale również pomiędzy różnymi kategoriami płatności), koncentracja środków na programy naukowo-badawcze i edukacyjne oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwiększenie środków na pomoc najbardziej potrzebującym, wreszcie "klauzulę rewizyjną" przewidującą obowiązkową weryfikację WRF w 2016 r., która zapewnia Parlamentowi i Komisji nowej kadencji możliwość wpływu na wieloletni budżet, bez której "instytucje te byłyby skazane na budżet ustalony podczas poprzedniej kadencji". Mają również zostać podjęte inicjatywy w kierunku na dostosowania okresu trwania kolejnego wieloletniego budżetu (obecnie 7 lat) do pięcioletniego cyklu politycznego, w którym pracują instytucje UE.

Brak komentarzy: