sobota, 16 marca 2013

FINRA: samoregulacja rynku finansowego i zakaz „gwarancji inwestycyjnej od straty”

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), następca prawny NASD Inc. – twórcy pozagiełdowego rynku akcji NASDAQ, jest organizacją samoregulacji amerykańskiego rynku papierów wartościowych. Mimo zasadniczych zalet samoregulacji, mogę one również służyć dwóm podstawowym formom nadużycia: podnoszenia barier wejścia na rynek i unikaniu ingerencji instytucji publicznych.

Właśnie ten ostatni cel zdaje się przyświecał, obszernie omówionej (Wall Street's Self Regulator Prohibits Guarantees Against Customer Loss), ugodzie między FINRA a George Lincon w sprawie zakazu ubezpieczania inwestorów od straty oraz wynagradzania maklera giełdowego na zasadzie success fee. FINRA zakazała takich praktyk, której to regulacji nie przestrzegał w relacjach z klientami George Lincon. Na mocy ugody Letter of Acceptance, Waiver and Consent po 10 dniach odsunięcia od współpracy z jakąkolwiek firmą zrzeszoną w ramach FINRA, makler po powrocie na stanowisko zapłaci $5,000 grzywny. Dzięki temu nie zostaną jednak ujawnione jakiekolwiek okoliczności praktyk Lincona, nie będzie przeprowadzone postępowanie wyja, ani nie zostanie wydana decyzja w przedmiocie ewentualnej bezprawności takich działań. Jak zauważa Singer, w ten sposób de facto uniknięto społecznej kontroli nad nadużyciami rynkowymi, zarazem zwracając uwagę, że same pobudki ustanowienia wspomnianych zakazów mogą budzić zastrzeżenia. 

Brak komentarzy: