piątek, 29 marca 2013

Immunitet jurysdykcyjny NATO

W sprawie Chapman v. Belgium (application no. 39619/06, wersja francuska tekstu orzeczenia) sędziowie ETPCz jednomyślnie stwierdzili, że decyzja belgijskiego sądu w przedmiocie uznania immunitetu jurysdykcyjnego NATO w sporze z byłym pracownikiem nie narusza art. 6 EKPC.


Mimo że w pierwszej instancji powód (p. Chapman) uzyskał odszkodowanie za niezmienienie kolejnej umowy o pracę na czas określony na umowę na czas nieokreślony, sąd apelacyjny orzekł, że nie kierując sporu do Komisji Odwoławczej NATO nie spełnił on warunku uprzedniego wykorzystania wszystkich (wewnątrzorganizacyjnych) środków zaskarżenia.Uznanie immunitetu organizacji międzynarodowej nie zwalnia wprawdzie państwa-strony EKPC z obowiązku ochrony praw fundamentalnych, jednak zważywszy na funkcjonalne uzasadnienie immunitetu NATO, jego ograniczenie w danym przypadku celem zmuszenia organizacji do uczestnictwa w postępowaniu przed belgijskim sądem pracy byłoby działaniem nieproporcjonalnym w świetle norm Konwencji. Ocena proporcjonalności ograniczeń immunitetu musi być przeprowadzana indywidualnie dla poszczególnych przypadków.


Brak komentarzy: