środa, 19 lipca 2017

Reforma zasad arbitrażowych UNCITRAL

Wieńcząc 2 letnie analizy przygotowawcze , Komisja NZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) ogłosiła wszczęcie prac nad możliwością rewizji sytemu rozstrzygania międzynarodowych sporów państwo-inwestor, jak również możliwości ukonstytuowania nowego, multilateralnego sądu inwestycyjnego (Law360, UN Group To Consider Investor Dispute Resolution Reform). Ta ostatnia kwestia to odpowiedź na postulaty wysuwane w szczególności przez UE. 

Na jesieni bieżącego roku ma zostać powołana w tym celu specjalna grupa robocza.

Przedmiotem debaty będzie zarówno zakres przedmiotowy ewentualnych zmian, jak i proceduralne kwestie sposobu rewizji tysięcy traktatów dwustronnych o ochronie i popieraniu inwestycji (IISD, UNCITRAL and Reform of Investment Dispute Settlement), a w szczególności, czy zasadnym byłoby powtórzenie rozwiązania zastosowanego w przypadku Konwencji z Mauritiusa o transparentności w arbitrażu inwestycyjnym jako rozszerzenia do, niemającego skutku retroaktywnego, Regulaminu UNCITRAL dotyczącego jawności w arbitrażu inwestycyjnym prowadzonym na podstawie umów międzynarodowych (zob. nasze posty tu i tu).

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dokument Gabrielle Kaufmann-Kohler i Michele Potestà, opublikowany pod auspicjami UNCITRAL, w którym autorzy dzielą się ocenami możliwości powtórzenia mechanizmu Konwencji z Mauritiusa do szerzej zakrojonej reformy.

Brak komentarzy: