czwartek, 14 marca 2013

Komitet Bazylejski: plan prac krótko i średniookresowych


Stefan Ingves, Prezes Sveriges Riksbank i Przewodniczący BCBS,  podczas trzeciego spotkania wysokiego szczebla BCBS-FSI wskazał obszary priorytetowe prac Komitetu Bazylejskiego w krótkim i średnim okresie. Będą do nich należeć w szczególności:
- analiza skutków wdrażania antykryzysowych reform regulacyjnych oraz reakcji sektora finansowego na ich implementację,
- ocena porównywalności modeli wewnętrznego ważenia ryzyka, a także porównanie relatywnych zalet prostoty, porównywalności i wrażliwości na ryzyko ram regulacyjnych,
 - podniesienie efektywności nadzoru mikro- i makroostrożnościowego.

Brak komentarzy: