czwartek, 16 maja 2013

Komitet Ministrów RE przyjął tekst Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął dziś w trakcie swojej 123. sesji plenarnej tekst Protokołu nr 15 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przyjęcie Protokołu jest kolejnym elementem długofalowego procesu reform strasburskiego systemu ochrony praw człowieka zainicjowanego konferencjami w Interlaken, Izmirze i Brighton.

Protokół ma charakter protokołu zmieniającego do Konwencji. Wprowadza zmiany dotyczące toku postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, polegające na: skróceniu sześciomiesięcznego terminu na wniesienie skargi indywidualnej do czterech miesięcy, wprowadzeniu zmian do jednej z przesłanek dopuszczalności skarg i wzmocnieniu spójności orzecznictwa Trybunału w najważniejszych sprawach poprzez zniesienie możliwości sprzeciwienia się przez strony postępowania decyzji Izby Trybunału o zrzeczeniu się jurysdykcji na rzecz Wielkiej Izby. Projekt Protokołu zakłada także zmianę wieku kandydatów na sędziów Trybunału, z osiągnięciem którego upływa ich kadencja oraz dodanie do preambuły Konwencji ustępu, w którym zawarte zostanie odniesienie do zasady subsydiarności mechanizmu ochrony stworzonego przez Konwencję, do doktryny marginesu uznania państwa oraz obowiązku państwa do urzeczywistnienia praw i wolności zawartych w Konwencji.
Zgodnie z decyzją Komitetu Ministrów Protokół zostanie otwarty do podpisu 24 czerwca br. Wejdzie w życie po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Trzeba mieć nadzieję, że w przypadku tej umowy proces ratyfikacji nie będzie trwał tak długo, jak w przypadku Protokołu nr 14...


Brak komentarzy: