sobota, 26 września 2015

ONZ przyjmuje nowe cele rozwojowe

Od wczoraj w Nowym Yorku trwa szczyt zrównoważonego rozwoju. Już wczoraj zostały też jednogłośnie przyjęte nowe onzetowskie cele rozwoju - Cele Zrównoważonego Rozwoju. W głosowaniu wzięły udział 193 państwa. Nowe cele zostały uchwalone w bardzo uroczystej atmosferze. Głosowanie poprzedziły występy wokalne (między innymi Shakiry) oraz przemówienia papieża Franciszka oraz Malala Yousafzai. Nowe cele rozwojowe uznawane są za krok naprzód w stosunku do poprzednich Millenijnych Celów Rozwoju. Składa się na to kilka elementów: po pierwsze sprawiają wrażenie bardziej kompleksowych. Wyraźnie widoczny jest w nich nacisk na ochronę środowiska, ale zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju takimi, jak pamiętamy jeszcze z czasów słynnego raportu Brundtland i konferencji z Rio. Cele ekonomiczne i społeczne mają być realizowane w sposób biorący pod uwagę konieczność ochrony środowiska. Ściśle wiąże się z tym drugi element - nowe cele skierowane są do wszystkich państw, a nie tylko rozwijających się.  

Tekst rezolucji, obejmujący nie tylko same cele, ale także ich szczegółowe rozwinięcie dostępny jest tu.


Celów jest siedemnaście:
1. Koniec biedy w każdej możliwej formie.
2. Koniec głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa
3. Zapewnić zdrowe życie wszystkim, w każdym wieku.
4. Zapewnić integracyjny i sprawiedliwy system edukacji i promować ustawiczne kształcenie dla wszystkich.
5. Osiągnąć równego traktowania płci oraz wzmocnienie roli kobiet i dziewcząt.
6. Zapewnić dostępność i zrównoważone zarządzanie zasobami wody dla wszystkich.
7. Zapewnić dostępne, godne zaufania, zrównoważone i nowoczesne źródła energii dla wszystkich.
8. Promować podtrzymywany, zrównoważony i integracyjny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich.
9. Zbudować odporną infrastrukturę oraz promować integracyjną i sprawiedliwą industrializację oraz sprzyjać innowacjom.
10. Zlikwidować nierówności wewnątrz i pomiędzy państwami.
11. Sprawić, by miasta i osiedla ludzkie były integracyjne, bezpieczne, wytrzymałe i zgodne ze zrównoważonym rozwojem.
12. Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i produkcję.
13. Przedsięwziąć natychmiastową akcję w celu zwalczenia zmian klimatu i jego kosekwencji.
14. Chronić i używać w sposób zrównoważony oceany, morza i zasoby morskie na rzecz zrównoważonego rozwoju.
15. Chronić, odnowić i promować zrównoważony rozwój ekosystemów lądowych, zarządzać w sposób zrównoważony zasobami leśnymi, zwalczyć pustynnienie oraz zatrzymać i odwrócić degradację ziemi i zatrzymać utratę bioróżnorodności.
16. Promować pokojowe i integracyjne społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewnić dostęp do sprawiedliwości dla wszystkich i zbudować efektywne, rozliczalne i integracyjne instytucje na wszystkich poziomach.
17. Wzmocnić środki implementacji.  

Jak to zwykle bywa w przypadku celów wyznaczonych przez ONZ są one wszystkie bardzo słuszne. Są też bardzo ogólne. Należy je jednak raczej traktować jako obszary działania, konkrety zawarto w 169 celach szczegółowych. 
Cele szczegółowe wraz z opisem poszczególnych celów, jak również garścią danych na temat powodów dla których uznano daną kwestię za istotą można znaleźć tu.

Brak komentarzy: