czwartek, 12 września 2019

Kolejna polska skarga do ETPc ws. zmian w sądownictwie (skład TK)

2 września ETPC podjął decyzję o zakomunikowaniu rządowi polskiemu do zajęcia stanowiska skargi Xero Flor w Polsce sp. z o.o. p. Polsce (4907/18). Skarga została wniesiona przez spółkę, będącą wnioskodawcą skargi konstytucyjnej, w przedmiocie której zapadło postanowienie o umorzeniu postępowania. Postanowienie zapadło głosami 3 do 2. W składzie orzekającym zasiadał prof. Mariusz Muszyński. Do postanowienia złożono dwa zdania odrębne, w tym w jednym wskazano, iż skład został powołany z naruszeniem Konstytucji, ponieważ prof. Mariusz Muszyński został wybrany przez Sejm na miejsce już obsadzone.

Trybunał strasburski zadał rządowi pytania dotyczące rzetelności postępowania, w tym tego, czy standardy rzetelnego procesu mają zastosowanie do postępowania przed TK oraz tego, czy skład rozpatrujący skargę konstytucyjną można uznać za "sąd ustanowiony ustawą" w rozumieniu art. 6 Konwencji.

Z punktu widzenia skarżącej spółki istotną kwestią było to, że orzeczenie o umorzeniu zapadło większością jednego głosu. Takie zakończenie postępowania zamknęło jej jednak drogę do wyroku i ewentualnej możliwości wznowiania pierwotnego postępowania odszkodowawczego.

Rząd ma teraz 12 tygodni na zaproponowanie skarżącej spółce ugody, a po bezskutecznym upływie terminu kolejne 12 tygodni na przedłożenie stanowiska.

Miarą wagi, jaką ETPC przywiązuje do komunikacji powyższej skargi jest to, że informacja została umieszczona na stronie startowej Trybunału.

Brak komentarzy: