piątek, 31 maja 2013

Formalne zwieńczenie unijnej reformy agencji ratingowych

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano (anglojęzyczne) wersje tekstów końcowych aktów prawnych reformujących prawo unijne w obszarze agencji ratingowych tj.:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2013 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych ( Dz.U. L 146 z 31.5.2013, str. 1—33), oraz

- Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych ( Dz.U. L 145 z 31.5.2013, str. 1—3).

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest wprowadzenie mocą art. 35a zasady odpowiedzialności cywilnej agencji ratingowych za niedbałość lub celowe wprowadzenie w błąd przy sporządzaniu wyceny wiarygodności kredytowej.

Rozporządzenie jest w całości prawnie wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Dyrektywa wejdzie w życie 20 czerwca 2013 r.

Brak komentarzy: