wtorek, 21 maja 2013

Regulacyjne standardy techniczne EMIR

Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych (ESMA) o wznowienie prac – zawieszonych w czerwcu ubiegłego roku – nad przyjęciem regulacyjnych standardów technicznych odnoszących się do transgranicznego stosowania Rozporządzenia EMIR

Zgodnie z art. 10(2) Rozporządzenia UE 1095/2010 w sprawie ustanowienia ESMA, Komisja Europejska wyznaczyła Urzędowi termin do końca września na przedłożenie projektu regulacji m.in. wyszczególniających kontrakty, które uznaje się za mające bezpośredni, znaczący i przewidywalny skutek wewnątrz Unii (art. 4(4) Rozporządzenia EMIR) oraz ograniczających ryzyka kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, nierozliczanych przez CCP (art. 11(14) Rozporządzenia EMIR).

Brak komentarzy: