czwartek, 21 listopada 2013

Rachunek płatniczy (i informacja bankowa) prawem każdego rezydenta UE

Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) Parlamentu Europejskiego przyjęła poprawki do Projektu Dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (Payment Account Directive, PAD; szerzej nt. PAD dr Krzysztof Korus) na mocy której prawo do podstawowego rachunku płatniczego (z wyłączeniem kredytów, overdraft facilities) miałoby przysługiwać wszystkim legalnym rezydentom w UE, niezależnie od narodowości czy miejsca pobytu. 

Ponadto informacje dotyczące opłat za i zasad prowadzenia rachunku powinny być transparentne i łatwo porównywalne. Dane te powinny być wystandaryzowane w skali UE. Członkowie PE zaproponowali również, aby w każdym państwie członkowskim funkcjonowała przynajmniej jedna niezależna strona internetowa oferująca takie zestawienie wraz z oceną poziomu świadczonych usług.

Poprawki ECON zostaną poddane pod głosowanie na forum plenarnym PE w grudniu.

Szerzej: informacja prasowa PE.

Brak komentarzy: