środa, 10 czerwca 2015

Raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji nt. Polski

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji opublikowała 9 czerwca swój piąty raport nt. Polski. Informacje zawarte w raporcie zebrano podczas ubiegłorocznej wizyty członków ERCI w Polsce, kiedy to spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej. 

W piątym cyklu monitoringowym Komisja oceniając sytuację w poszczególnych krajach koncentruje się na następujących czterech tematach wspólnych: 1) kwestie legislacyjne, 2) mowa nienawiści, 3) przemoc, 4) polityki integracyjne. Analizuje też tematy szczególne dla danego państwa. Raport ECRI dotyczy stanu na dzień 12 grudnia 2014 r.

Komisja odnotowała, że od czasu przyjęcia czwartego Raportu ECRI dotyczącego Polski w 2010 r., nastąpił postęp w wielu sferach, których dotyczy raport. Jako przykłady wskazano m.in. przyjęcie Ustawy o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, czy intensywne działania Prokuratora Generalnego, który wydając kolejne wytyczne zaangażował się szczególnie w zwalczanie mowy nienawiści. Wskazano też, że w 2012 r. Polska rozpoczęła proces formułowania nowej polityki integracji mającej zastosowanie do wszystkich obcokrajowców w celu doprowadzenia do stanu, w którym cudzoziemcy będą samowystarczalni socjalnie i ekonomicznie, a także znowelizowała Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych w 2011 r., wprowadzając wymogi odnośnie rejestracji wideo wydarzeń sportowych, identyfikacji i kontroli wstępu na stadiony. To co budzi zaniepokojenie ECRI to fakt, że wystąpienia homofobiczne są powtarzającym się elementem dyskursu politycznego, a mowa nienawiści w Internecie jest szczególnie intensywna. Problemem zdaniem Komisji pozostaje istnienie grup nacjonalistycznych, które chociaż nieliczne są coraz liczebniejsze. ECRI podkreśliła też małą skuteczność ścigania przestępstw na tle rasistowskich i liczne wystąpienia o tym charakterze mające miejsce na stadionach. 

W związku z zauważonymi deficytami ,Komisja sformułowała w stosunku do Polski szereg zaleceń. Dwóm z nich ECRI nadała charakter priorytetowy, co wiąże się z tym, że władze polskie będą rozliczone z ich realizacji w połowie cyklu monitoringowego, a więc po około 2 latach od przyjęcia raportu. Zalecenia te dotyczą: 

1. Potrzeby rozszerzenia mandatu Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w celu włączenia weń monitoringu nielegalnych działań mających na celu podżeganie do nienawiści, oraz

2. Potrzeby przygotowania i przedłożenia parlamentowi projektu przepisów, czy nowelizacji istniejących regulacji w celu zagwarantowania w polskim prawie równości i godności osób LGBT we wszystkich sferach życia.

Generalny wydźwięk raportu jest dla Polski pozytywny, a dostrzeżone braki powinny tylko motywować do podejmowania kolejnych działań. Do raportu, zgodnie z obowiązującą w ERCI procedurą, władze polskie dołączyły własne wyjaśnienia dotyczące niektórych kwestii poruszonych w raporcie. Są one szczególnie istotne w zakresie daleko idących postulatów ERCI dotyczących potrzeby zmiany obowiązujących przepisów karnych, które to postulaty chyba nie do końca korespondują z całokształtem obowiązujących w Polsce przepisów, a także trendami wyznaczanymi przez inne ciała monitoringowe Rady Europy. Tytułem przykładu wskazać można, iż ECRI opowiada się za dalszą penalizacją niektórych zachowań, natomiast w dyskursie publicznym na forum europejskim postuluje się coraz szerszą ochronę wolności słowa, nawet kosztem ochrony dobra jakim jest prawo do poszanowania życia prywatnego. 

Cały tekst raportu w języku polskim dostępny jest tu.

Brak komentarzy: