wtorek, 1 grudnia 2015

Europejska inicjatywa obywatelska ws. ochrony "europejskich wartości" w odniesieniu do Węgier

Wczoraj (30 listopada) Komisja Europejska wydała komunikat o rejestracji nowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej pt. Wake up Europe! Agir pour préserver le projet démocratique européen zob. też informację w Gazeta.pl). Przedmiotem inicjatywy jest skierowanie do Komisji wniosku o podjęcie przez nią środków na podstawie art 7 TUE, w ramach przysługujących jej kompetencji, uruchamiających procedurę stwierdzenia naruszeń przez Węgry podstawowych wartości UE, wyrażonych w art. 2 TUE i zastosowania przewidzianych prawem UE sankcji. Organizatorzy inicjatywy uważają, że od objęcia rządów przez V. Orbana władze Węgier podejmują rosnącą liczbę działań o charakterze antydemokratycznym i ksenofobicznym, sprzecznych z podstawowymi zasadami państwa prawa, które to działania stanowią zagrożenie dla samego projektu Unii Europejskiej zdefiniowanego w art. 2 TUE i mogą rozprzestrzenić się również na inne państwa członkowskie, w których "kultura demokratyczna jest jeszcze młoda i krucha". Życie pokazuje, że obawy te nie są bezpodstawne...
 
Od dnia rejestracji inicjatywy jej organizatorzy mają rok na zebranie co najmniej 1 miliona podpisów poparcia od osób pochodzących z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich (nie wspominając o spełnieniu szeregu bardziej szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu  211/2011), aby Komisja została zobowiązana do rozpatrzenia i ustosunkowania się do wniosku. Należy pamiętać, że spełnienie przesłanek nie gwarantuje sukcesu inicjatywy. 

Na etapie rejestracji KE nie badała inicjatywy pod względem merytorycznym, a jedynie pod kątem spełnienia kryteriów prawnej dopuszczalności wniosku, zgodnie z którymi propozycja  nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie inicjatywy prawodawczej, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważna lub dokuczliwa, ani w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii. Znamienne jest jednak, że KE zajęła się wnioskiem w ostatnim tygodniu 2-miesięcznego terminu przewiedzionego na rejestrację inicjatywy.
Jak przypomina EUobserver, inicjatywa ta nie jest pierwszym i jedynym środkiem nacisku wywieranym na KE w odniesieniu do uruchomienia art. 7 TUE w stosunku do Węgier. Wcześniej, w czerwcu do działania wezwał KE Parlament Europejski, a tak się składa, że już jutro (2 grudnia) komisarz V. Jourova będzie odpowiadała na pytania parlamentarzystów o postępy w tej sprawie.

Więcej nt. europejskiej inicjatywy obywatelskiej a stronie http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome, a o obecnie trwających inicjatywach - http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing?lg=pl.

Brak komentarzy: