czwartek, 5 września 2013

Kolejny sprzeciw portugalskiego TK wobec planów konsolidacji fiskalnej

Już po raz trzeci portugalski Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną uznał część planów konsolidacji fiskalnej stwierdzając, że planowane zwolnienie 30'000 funkcjonariuszy administracji publicznej stanowiłoby pogwałcenie "konstytucyjnych gwarancji pewności zatrudnienia" (EU Observer). Ruch ten miał umożliwić oszczędności (podawane kwoty różnią się w zależności od źródła) w ramach realizacji warunków korzystania z przyznanego temu państwu bailoutu w wysokości 78 mld €.

Zakwestionowany program 'przekwalifikowania funkcjonariuszy publicznych' zakładał szkolenia dla zbędnych pracowników administracji celem umożliwienia zmiany zawodu. W okresie szkolenia funkcjonariuszom wypłacano by przez pierwsze pół roku 63%, a przez kolejnych 6 miesięcy 50% wynagrodzenia. Po tym okresie, w przypadku braku wolnych stanowisk w administracji publicznej, możliwym byłoby bezpłatne pozostanie w rezerwie administracji i kontynuacja szkoleń lub rozwiązanie umowy o pracę i odejście na ogólnych zasadach korzystania ze świadczeń socjalnych. Program miał w szczególności objąć nauczycieli i duchownych. Zdaniem Trybunału ustawa, na mocy której miano wdrożyć plan, "stanowiła agresywne naruszenie zasady stabilności zatrudnienia bez należytego ostrzeżenia ani uzasadnienia motywów podjęcia takiego kroku" oraz była niegodna z zasadą proporcjonalności. Wyrok zapadł jednomyślnie, aczkolwiek w momencie głosowania 6 z 13 sędziów Trybunału  znajdowało się na urlopie (FT).

Orzeczenie pochwalił szef jednej z konfederacji pracowników, zarazem wyrażając nadzieję, że tożsame rozstrzygnięcie zapadnie w sprawie konstytucyjności projektu wydłużenia tygodnia pracy funkcjonariuszy publicznych z 35 do 40 godzin tygodniowo (The Portugal News).

TK unieważniał już część planów oszczędnościowych w lipcu ubiegłego i w kwietniu bieżącego roku; również w kwietniu 2013 Europejska Komisja Praw Społecznych za sprzeczne z Europejską Kartą Praw Społecznych uznała greckie plany reformy emerytalnej (nt. obu orzeczeń zob.: GID, Fairness in Austerity: Fiscal Consolidation and Human Rights).

W najbliższych dniach do Lizbony zostanie wysłana specjalna misja Troiki (EBC, KE, MFW), celem sprawdzenia perspektyw dotrzymania warunków pomocy finansowej udzielonej Portugalii.

Brak komentarzy: