niedziela, 29 września 2013

UE: Kolejne w mijającym tygodniu skargi KE przeciwko Polsce - tym razem o naruszenia unijnej regulacji VAT

26 września br. Komisja Europejska poinformowała o wystąpieniu do Trybunału Sprawiedliwości z dwiema sprawami przeciwko Polsce w związku z naruszeniem unijnych przepisów o VAT.

Pierwsza ze spraw dotyczy niezgodnego z unijną dyrektywą o VAT objęcia obniżoną stawką podatku VAT sprzętu medycznego przeznaczonego do użytku ogólnego i produktów farmaceutycznych. Dyrektywa pozwala na objęcie obniżoną stawką wyłącznie sprzętu i urządzeń medycznych, które spełniają dwa warunki: są przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności i służą wyłącznie do użytku osobistego osoby niepełnosprawnej. Natomiast Polska stosuje obniżoną stawkę VAT także na sprzęt medyczny przeznaczony do użytku ogólnego (np. w szpitalach) oraz niektóre nielecznicze produkty farmaceutyczne, takie jak środki dezynfekujące i produkty do pielęgnacji (produkty spa). Komisja w styczniu 2013 r. przedstawiła Polsce uzasadnioną opinię w tej sprawie, do tej pory jednak zastrzeżenia Komisji nie zostały przez Polskę uwzględnione.


Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Polska stosuje do nich także obniżoną stawkę VAT, co jest niezgodne z prawem UE. Dyrektywa o VAT zezwala na stosowanie obniżonej stawki tylko do towarów i usług wymienionych w sposób wyczerpujący w odpowiednim wykazie. Wykaz taki nie obejmuje towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. W tym przypadku Polska również nie wzięła pod uwagę uzasadnionej opinii KE, przekazanej jeszcze w lutym 2013 r.

Zobacz też - Komunikat prasowy KE.

Brak komentarzy: