czwartek, 7 listopada 2013

KE przedstawiła projekt ratyfikacji Kioto II

W związku ze zbliżającym się tzw. szczytem klimatycznym, czyli 19. Konferencją stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie, Komisja Europejska przedstawiła dwie propozycje legislacyjne. Pierwsza z nich to projekt decyzji Rady w sprawie zgody na związanie się przez UE poprawką do Konwencji ramowej z Doha (uzgodnioną podczas ubiegłorocznego szczytu). Poprawka ta jest określana także jako Kioto II, gdyż przedłużono na jej podstawie obowiązywanie Protokołu z Kioto, przyjmując nowe zobowiązania do ograniczenia emisji CO2 do 2020 r. Poprawka wejdzie w życie po jej ratyfikowaniu przez 3/4 państw-stron Protokołu. Druga propozycja to projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczy technicznych aspektów implementacji poprawki z Doha.


UE będzie implementowało zmieniony Protokół wspólnie z Islandią, której także będzie dotyczyło projektowane rozporządzenie. Jest to o tyle zrozumiałe, że Islandia już obecnie uczestniczy w unijnym systemie handlu emisjami.

Cele zawarte w Kioto II nie wykraczają poza to, co UE już sama sobie narzuciła, czyli redukcję emisji CO2 o 20% w stosunku do bazowego roku 1990. Ratyfikacja Poprawki z Doha jest jednak konieczna, aby mogła ona wejść w życie. Komisja zakłada, że zakończenie procesu ratyfikacji nastąpi do 2015 r.

Brak komentarzy: