środa, 5 marca 2014

Komisarz Praw Człowieka RE o sytuacji na Ukrainie

Komisarz Praw Człowieka RE Nils Muiznieks opublikował dziś raport ze swojej wizyty na Ukrainie przeprowadzonej w dniach 4-10 lutego. Wizyta Komisarza miała miejsce jeszcze przed najdramatyczniejszymi wydarzeniami w Kijowie, jednakże ocena sytuacji sformułowana w raporcie dotyczy całokształtu sytuacji zapoczątkowanej w listopadzie 2013 r. 

Jako podstawowe wyzwania w zakresie praw człowieka, z którymi w opinii Komisarza musi się zmierzyć rząd Ukrainy wskazane zostały: nieproporcjonalne użycie siły przez policję, brak gwarancji niezależności i niezawisłości systemu sądownictwa oraz brak ram prawnych w zakresie organizacji pokojowych zgromadzeń. Równocześnie ze wskazaniem najważniejszych problemów w zakresie poszanowania praw człowieka, Komisarz sformułował konkretne rekomendacje tworzące swoistą ‘mapę drogową’ działań, które miałyby pomóc władzom Ukrainy w zmierzeniu się z tymi wyzwaniami.
Zarazem jak przyznał sam Komisarz, dynamika kryzysu ukraińskiego może przysłonić pilność przystąpienia do działań naprawczych w zakresie zidentyfikowanych przez niego słabości systemu prawnego Ukrainy. Niewątpliwie jednak rekomendacje Komisarza powinny stanowić wytyczne dla postępowania nowych władz ukraińskich w zakresie pociągnięcia do odpowiedzialności winnych naruszeń praw człowieka mających miejsce od jesieni 2013 r.

Trzeba przyznać, że w ostatnim tygodniu organy i instytucje RE żywo zaangażowały się w monitorowanie konfliktu na Ukrainie. 

26 lutego delegacja Europejskiego Komitetu ds. zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (CPT) udała się na Ukrainę w celu przeprowadzenia tygodniowej wizyty ad hoc, 27 lutego miało miejsce specjalne posiedzenie Komitetu Ministrów RE poświęcone kryzysowi, a 1 marca Sekretarz Generalny RE Jagland ostrzegał przed eskalacją konfliktu na Krymie. Wreszcie 21 lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował rządowi ukraińskiemu drugą skargę związaną z wydarzeniami na Ukrainie, tym razem obejmującą także zarzuty związane z użyciem siły po 18 lutego (Deravyanko p. Ukrainie, skarga nr 7684/14, o pierwszej skardze pisaliśmy tu).

Brak komentarzy: