poniedziałek, 8 czerwca 2015

Stany Zjednoczone wygrywają z Indiami spór w WTO dotyczący zakazu importu produktów rolnych

Organ Odwoławczy WTO w raporcie z 4 czerwca 2015 r. (spór India — Measures Concerning the Importation of Certain Agricultural Products from the United States) podtrzymał wcześniejszą decyzje panelu, uznając że indyjski zakaz importu szeregu amerykańskich produktów rolnych jest sprzeczny z postanowieniami Porozumienia w sprawie Stosowania Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych (Porozumienie SPS). 

Indie wprowadziły szereg ograniczeń w imporcie produktów rolnych ze Stanów Zjednoczonych (oraz innych krajów określanych według kryteriów ustawowych). Zakazem objęte były w szczególności drób, mięso drobiowe oraz trzoda chlewna. Zdaniem Indii środki te były konieczne w celu ochrony indyjskiego rynku przed zagrożeniami związanymi z wirusem ptasiej grypy. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono bowiem przypadki wykrycia szczepów tego wirusa (o niskiej jednak patogeniczności). Indie wskazywały, że obawiają się mutacji takich szczepów i powstania wirusów o wysokiej patogeniczności, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zwierząt hodowlanych ale również ludzi. 

Po nieudanych negocjacjach, Stany Zjednoczone zwróciły się w 2012 r. z wnioskiem do WTO o wszczęcie postępowania spornego, wskazując, że środki sanitarne stosowane przez Indie naruszają szereg postanowień Porozumienia SPS. W październiku 2014 r. panel uznał w większości argumenty Stanów Zjednoczonych i nakazał dostosowanie stosowanych przez Indie środków regulacyjnych do wymagań prawa WTO. W odpowiedzi Indie złożyły apelację do Organu Odwoławczego WTO. Jak okazało się w zeszłym tygodniu organ ten odrzucił większość zarzutów Indii, potwierdzając tym samym wcześniejsze rozstrzygnięcie panelu. W szczególności Organ Odwoławczy uznał, że zakaz nie został oparty ani o istniejące standardy międzynarodowe (publikowane przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt) ani na naukowej ocenie ryzyka wymaganej przez Porozumienie SPS (innymi słowy Indie nie dysponowały oceną, która wskazywałaby na istnienie ryzyka związanego z importem produktów zawierających szczepy wirusa ptasiej grypy o niskiej patogeniczności). Dodatkowo Organ Odwoławczy stwierdził, że indyjski środek regulacyjny ograniczał handel międzynarodowy bardziej niż było to konieczne dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz że nie brał on pod uwagę różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Stanów Zjednoczonych (przypadki grypy stwierdzono bowiem tylko w ściśle określonych regionach, zaś zakaz stosowano do całego terytorium Stanów Zjednoczonych).

***

Zgodnie z przepisami WTO, Indie są zobowiązana do dostosowania w tzw. "rozsądnym czasie" zaskarżonego środka do wymogów prawa WTO. W przypadku nieprawidłowej implementacji raportu (lub jej braku), stronie które wygrały spór przysługuje prawo do nałożenia sankcji handlowych w wysokości odpowiadającej ponoszonym stratom. Określenie tego co stanowi rozsądny czas, czy doszło do prawidłowej implementacji raportu oraz ustalenia wysokości sankcji handlowych może być przedmiotem odrębnego postępowania arbitrażowego w ramach WTO.

Brak komentarzy: