czwartek, 17 sierpnia 2017

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego - działania Unii Europejskiej

Źródło: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage


W ostatnich tygodniach przyspieszyły przegotowania do nadchodzącego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK). Inicjatywa ta została zaproponowana przez Komisję w 2016 r. Zgodnie z treścią decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/864 zdnia 17 maja 2017 r. celem ERDK jest „zachęcanie do dzielenia się dziedzictwem kulturowym Europy i doceniania go jako wspólnego dobra, poszerzania wiedzy na temat wspólnej historii i wspólnych wartości oraz wzmacniania poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej”. Pula środków finansowych przeznaczonych na ten cel wynosi 8 mln EUR, z których część zostanie przeznaczona na działania w ramach programu Kreatywna Europa na rzecz sfinansowania projektów współpracy transnarodowej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego (zob. tu). Komisja wyasygnuje także część środków na wsparcie około 10 inicjatyw o wyjątkowym znaczeniu europejskim, odnoszących się m.in. do ochrony dziedzictwa kulturowego przed klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz zwalczania nielegalnego handlu dobrami kultury. Ponadto, ERDK będzie wspierany przez liczne inicjatywy i projekty finansowane przez programy Horyzont 2020, Natura 2000, Europa dla Obywateli, Erasmus+, EuropejskiProgram dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME) oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. 
ERDK, jako inicjatywa Unii Europejskiej, stawi odpowiedź na globalne działania związane z jednoczesną komercjalizacją, udostępnianiem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jako obszaru szczególnie istotnego z punktu widzenia rozwoju społecznego i ekonomicznego świata. Kwestie te podkreślano m.in. w Deklaracji Florenckiej przyjętej dnia 30 marca 2017 r. podczas szczytu państw Grupy G7 w stolicy Toskanii (pisaliśmy o tym już na blogu). Wskazano w niej m.in. na fundamentalne znaczenie kultury oraz dziedzictwa kulturowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz globalnych wysiłkach na rzecz światowego bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Co więcej, Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji 2347, przyjętej w marcu tego roku, na postawie Rozdziału VII Karty NZ, po raz pierwszy w historii wskazała, iż ochrona dziedzictwa kulturowego jest ściśle związana z ochroną pokoju (pisaliśmy o tym na blogu tu).

Więcej tu, tu i tu.

Brak komentarzy: