poniedziałek, 29 grudnia 2014

Nowa sprawa międzypaństwowa Irlandia p. Wlk. Brytanii?

Zbliża się koniec grudnia a ETPCz nie potwierdził, czy rząd irlandzki zgodnie z zapowiedzią złożoną 3 grudnia br. faktycznie złożył wniosek o rewizję wyroku wydanego w pierwszej międzypaństwowej sprawie przed ETPCz -  sprawie Irlandia p. Wlk. Brytanii
Do rozważenia tak poważnego kroku skłoniły władze irlandzkie rewelacje ujawnione 4 czerwca br. w programie RTÉ Investigations Unit: The Torture Files. Nowe ujawnione materiały archiwalne pokazują, iż w trakcie postępowania przed organami strasburskimi, które toczyło się w latach 1971-1978, a dotyczyło brutalnych przesłuchań 14 osób przez władze brytyjskie, rząd brytyjski przekazywał Komisji i Trybunałowi wprowadzające w błąd informacje, zgodnie z którymi wyłączną odpowiedzialność za drastyczne metody przesłuchań ponosili jedynie niscy rangą oficerowie policji. W rzeczywistości, jak wskazują nowo odkryte w archiwach źródła, metody de facto tortur zostały zaakceptowane decyzją polityczną na najwyższych stanowiskach władzy. W wyroku z 1978 r. na podstawie przedstawionych mu dowodów, Trybunał uznał, że sposób traktowania zatrzymanych, którzy poddani byli co najmniej pięciu technikom „wzmocnionych” przesłuchań: wkładaniu głowy do worka, długotrwałemu staniu, hałasowi i brakowi snu, pozbawianiu wody i jedzenia, były niedopuszczalnymi metodami przesłuchań, ale nie uznał ich za tortury. Niektórzy twierdzą, że takie orzeczenie Trybunału otworzyło drogę do rozbudowy argumentacji administracji amerykańskiej w celu usprawiedliwienia specjalnych technik przesłuchań stosowanych w Iraku i Afganistanie.
Zgodnie z art. 80 Regulaminu Trybunału w razie wykrycia okoliczności, która z uwagi na swój charakter mogłaby mieć decydujący wpływ na wydane rozstrzygnięcie i która w chwili wydania wyroku nie była znana Trybunałowi i nie była znana stronie, strona może w terminie sześciu miesięcy od daty dowiedzenia się o tej okoliczności wystąpić z wnioskiem o rewizję wyroku. Termin na złożenie przez rząd irlandzki wniosku upłynął więc 4 grudnia. Do tej pory nie ma jednak potwierdzenia jego złożenia w Trybunale, poza samym oświadczeniem rządu, iż decyzja co do złożenia została podjęta. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać.

Brak komentarzy: