czwartek, 14 kwietnia 2016

A jednak: nowa sprawa Irlandia p. Zjednoczonemu Królestwu przed ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował 22 marca 2016 r. Zjednoczonemu Królestwu wniosek o rewizję wyroku Irlandia p. Zjednoczonemu Królestwu z 18 stycznia 1978 r. złożony oczywiście przez władze irlandzkie (na blogu pisaliśmy o tym tu). 

W związku z komunikacją wniosku Trybunał zadał stronom szereg pytań. Po pierwsze zwrócił się do UK o ocenę, czy wniosek Irlandii został prawidłowo złożony przed upływem 6 miesięcznego terminu od dnia, kiedy władze brytyjskie odtajniły dokumenty, które stały się źródłem wiedzy władz irlandzkich o rzeczywistym przebiegu przesłuchań prowadzonych w latach 70-tych. Po drugie, biorąc pod uwagę fakt, iż wniosek nakierowany jest na podważenie rozstrzygnięcia Trybunału, który w pierwotnym wyroku zakwalifikował "wzmocnione techniki przesłuchań" jako nieludzkie i poniżające traktowanie, a nie jako tortury, Trybunał zwrócił się z pytaniem, czy zdaniem stron może on poddać rewizji wyrok w celu zmiany podstaw, które doprowadziły go do stwierdzenia naruszenia jednego z postanowień Konwencji. Po trzecie, Trybunał zwrócił się do stron o kwalifikację dokumentów będących podstawą rewizji, czyli ocenę tego, czy faktycznie stanowią one nowe dokumenty, nieznane stronom w momencie wydawania pierwotnego wyroku oraz czy wynikają z nich fakty, które mogą mieć decydujące znaczenie dla konkluzji czy "wzmocnione techniki przesłuchań" osiągnęły faktyczne poziom tortur. W kontekście tego ostatniego pytania Trybunał zwrócił się bezpośrednio do rządu brytyjskiego o przedstawienie informacji, czy w trakcie pierwotnego postępowania ukrywał on wręcz jakiekolwiek dokumenty przed Trybunałem (pytania Trybunału dostępne są tu).

Przyjmując do rozpatrzenia wniosek Irlandii ETPCz powrócił do swojej pierwszej i najstarszej skargi międzypaństwowej. Z pewnością jest to sytuacja wyjątkowa, wynikająca z pewnością z postępującego procesu ujawniania coraz to nowych dokumentów dotyczących konfliktu, ale też można przypuszczać, że Trybunał nie jest sprawie niechętny mając na uwadze znaczny rozwój orzecznictwa na podstawie art. 3 EKPCz. 

Pozostaje nam oczekiwać na kolejne etapy tego niezwykle interesującego postępowania.

Brak komentarzy: