środa, 1 marca 2017

Otwarte konsultacje ws. przeglądu Regulaminu ICSID

Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) wystosowało otwarte zaproszenie do włączenia się w konsultacje w sprawie przeglądu Regulaminu arbitrażowego. Prace przeglądowe w tym zakresie ICSID podjęło w październiku ubiegłego roku, rozpoczynając od zaproszenia Państw Członkowskich do przedstawienia sugestii tematów postulowanych zmian i wskazanie osób kontaktowych.

Z końcem stycznia b.r. Sekretariat ICSID zaprosił innych zainteresowanych przeglądem do przedłożenia własnych propozycji (ICSID, Invitation to File Suggestions for Rule Amendments).

Countries.jpg
Strony i sygnatariusze Konwencji waszyngtońskiej. Źródło: ICSID.

Centrum jest w szczególności zainteresowane uproszczeniem procedury rozstrzygania sporów celem podniesienia efektywności kosztowej i czasowej, jednak bez uszczerbku dla zasady rzetelnego postępowania i równego traktowania stron.

Na podstawie przesłanych propozycji Sekretariat sporządzi background paper, który z kolei stanowić będzie podstawę projektu rewizji prawa ICSID, który zostanie poddany dalszym konsultacjom. Mimo że Centrum uchyla się od szacowania czasu konsultacji i prac nad nowelizacją przepisów, jednocześnie przypomina że ostatni raz procedura trwała 2 lata (zakończona sukcesem w 2006 r.).

Konsultacje wpisują się w aktualny trend podnoszenia przejrzystości i odpowiedzialności (accountibility) arbitrażu inwestycyjnego (zob. choćby nasz post nt. nowej strony ICSID). Mogłoby to również stanowić okazję dla Polski, która przystąpiła jedynie do Instrumentu Dodatkowego do Konwencji waszyngtońskiej (ICSID), do wyartykułowania zastrzeżeń stanowiących przeszkodę w dołączeniu do grona 153 państw-stron Konwencji.

Brak komentarzy: