wtorek, 10 kwietnia 2018

Europejska Sieć Rad Sądownictwa może wykluczyć polską KRS ze swego grona

Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa Nuria Díaz Abad przesłała do polskiej Krajowej Rady Sądownictwa list (datowany 5. kwietnia 2018), w którym ostrzega o możliwości wykluczenia KRS z organizacji. Europejska Sieć Rad Sądownictwa (European Network of Councils for the Judiciary, ENCJ) jest "międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit" utworzonym na podstawie prawa belgijskiego (art. 1 statutu ENCJ) i zrzeszającym instytucje państw członkowskich UE niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej lub autonomiczne, odpowiedzialne za wspieranie sądownictwa w niezależnym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (art. 6 statutu).

Sieć powstała w 2004 r, a KRS była jednym z jej 13 członków-założycieli (co przewodnicząca podkreśla w swoim liście). Obecnie ENCJ liczy 24 członków, a organy państw członkowskich w których tego typu instytucje nie występują (najczęściej ministerstwa), a także instytucje z państw ubiegających się o członkostwo w UE, mogą otrzymać status obserwatora. Rada jest forum współpracy i wymiany doświadczeń między członkami, przygotowuje analizy i materiały informacyjne dotyczące organizacji wymiaru sprawiedliwości, struktur i kompetencji swoich członków a także opracowuje ekspertyzy i projekty dla instytucji UE (z którymi ściśle współpracuje, m.in. w przygotowaniu EU Justice Scoreboard) i innych organizacji międzynarodowych. 

ENCJ już wcześniej krytycznie oceniała bieżące "reformy" wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do KRS i możliwości naruszenia zasady trójpodziału władzy i sędziowskiej niezawisłości. Wejście w życie kontrowersyjnych przepisów, przerwanie konstytucyjnej kadencji KRS i przeprowadzenie według nowej procedury wyboru członków "nowej KRS" nadało jednak sprawie zupełnie inny wymiar. N. Díaz Abad w imieniu Zarządu ENCJ wyraża wątpliwości "czy KRS w swojej obecnej formie stanowi kontynuację instytucji, która została członkiem ENCJ, czy też, biorąc pod uwagę charakter przeprowadzonych zmian, mamy do czynienia z inną instytucją" a co za tym idzie, czy KRS w swojej nowej (innej) postaci nadal przestrzega celów i statutu ENCJ i w konsekwencji, czy może pozostawać członkiem Sieci. 

Statut przewiduje bowiem (w art. 6 ust. 4) procedurę wykluczenia członka, który dopuściłby się poważnego naruszenia celów i zadań stowarzyszenia. Owa procedura przewiduje umożliwienie "podejrzanej" instytucji przedstawienia swojego stanowiska. Dlatego też Przewodnicząca ENCJ w swoim liście poprosiła o wyznaczenie spotkania przedstawicieli "nowej KRS" z przedstawicielami ENCJ. O tym, jak poważna jest sprawa świadczy prośba, by termin spotkania ustalić jak najszybciej, ponieważ za ok. 2 miesiące planowane jest doroczne Zgromadzenie Ogólne ENCJ, a właśnie ZO podejmuje decyzję w sprawie ewentualnego wykluczenia.

Jak jednak słusznie zauważa Łukasz Woźnicki w swoim komentarzu w GW, nie wiadomo jak "nowa KRS" zareaguje na list Przewodniczącej ENCJ, nie bardzo bowiem wiadomo, kto w tej chwili w imieniu KRS miałby występować. Prof. Małgorzata Gersdorf nie pełni już funkcji przewodniczącej KRS, obowiązek zwołania 1. posiedzenia ciąży na niej jako I Prezes SN. Zresztą fakt ten znalazł odzwierciedlenie w liście, który w części adresowej wskazuje ogólnie Krajową Radę Sądownictwa, a w nagłówku stoi "Dear Sir / Madam"...

Brak komentarzy: