piątek, 28 lutego 2014

Raport Departamentu Stanu ws. przestrzegania praw człowieka w 2013 r.

Departament Stanu ogłosił raport na temat przestrzegania praw człowieka na świecie w 2013 r. Doroczny raport opisuje sytuację w prawie 200 krajach. W części wstępnej raportu autorzy wskazali na pięć kluczowych obszarów tematycznych, które były przedmiotem szczególnego zainteresowania: konflikt pomiędzy władzą a społeczeństwem obywatelskim na tle swobody stowarzyszeń i zgromadzeń, wzrastające ograniczenia swobody wypowiedzi i wolności prasy, brak pełnej odpowiedzialności za nadużycia służb specjalnych, brak efektywnej kontroli praw pracowniczych oraz marginalizacja grup wrażliwych, w szczególności mniejszości narodowych i etnicznych, kobiet i dzieci, osób i społeczności LGBT, a także osób niepełnosprawnych. 

Polska oceniona została jako kraj, w którym rząd zasadniczo szanuje prawa człowieka. Wśród podstawowych problemów w zakresie przestrzegania praw wskazano nieefektywny system sądowy oraz wzrost nastrojów ksenofobicznych i rasistowskich. Odnotowano jednakże poprawę w zakresie podejścia władz do ścigania przestępstw nienawiści, choć równocześnie wskazano na restrykcyjną naturę przepisów karnych ograniczających swobodę wypowiedzi. 

Jako inne problemy zidentyfikowane zostały: nadużycia ze strony strażników więziennych, przymusowa kastracja chemiczna niektórych sprawców przestępstw na tle seksualnym, przeludnienie ośrodków karnych, opóźnienia w restytucji mienia, korupcja urzędników, niedostateczne uregulowania prawne w zakresie przemocy domowej, dyskryminacja kobiet na rynku pracy, dyskryminacja i stosowanie przemocy w stosunku do mniejszości etnicznych, a także osób LGBT. Raport wskazuje także na naruszenia praw pracowniczych w zakresie organizowania i przystępowania do związków zawodowych oraz prawa do strajku.

Brak komentarzy: