piątek, 2 maja 2014

Zgoda Trybunału Sprawiedliwości na wzmocnioną współpracę w zakresie podatku Tobina

Wbrew stanowisku służb prawnych Rady (zobacz nasz post z września ubiegłego roku), Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Wielkiej Brytanii o stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2013/52/UE upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (Wyrok Trybunału z 30.4.2014, C‑209/13). Przedmiotowy wniosek do Komisji o ustanowienie wzmocnionej współpracy  w zakresie podatku od transakcji finansowych (FTT) wystosowało 11 państw członkowskich, po tym jak niepowodzeniem zakończyła się inicjatywa przyjęcia regulacji w skali całej UE. Jedenastka roboczo przyjęła jednak tożsamy zakres i zasady realizacji obowiązku podatkowego z tym określonym w pierwotnym projekcie Komisji.

Podkreślając prewencyjny charakter działania, Wielka Brytania wystąpiła do Trybunału o stwierdzenie:
  • naruszenia przez skarżoną Decyzję artykułu 327 TFUE i międzynarodowego prawa zwyczajowego poprzez upoważnienie do przyjęcia FTT wywołującego skutki pozaterytorialne,
  • naruszenie art. 332 TFUE poprzez upoważnienie do obciążenia kosztami FTT państw członkowskich nie uczestniczących we wzmocnionej współpracy.
Odnośnie zarzutu pierwszego Trybunał podkreślił, że zakres badania skargi o stwierdzenie nieważności decyzji, której przedmiotem jest upoważnienie do wzmocnionej współpracy, obejmuje ważność decyzji tj. "merytoryczne i proceduralne warunki związane z udzieleniem tego rodzaju upoważnienia", natomiast kontrola aktu przyjętego w ramach takiej współpracy możliwa będzie dopiero na etapie późniejszym - na razie znane są wyłącznie ogólne założenia (par. 33-34).

Również drugi zarzut został na obecnym etapie, przed faktycznym określeniem zasady podziału kosztów, uznany za przedwczesny (par. 37-38).

Nawiązując do pozostawienia przez Trybunał przestrzeni do późniejszego kontestowania FTT w razie jego przyjęcia, rzecznik rządu Wielkiej Brytanii zapowiedział, że tamtejszy rząd "będzie kontynuować wysiłki na rzecz zapewnienia spójności wspólnego rynku" (BBC, Europe rejects UK's financial transaction tax challenge). Dalsze działania UE w przedmiotowym zakresie zostaną zaplanowane przez unijnych ministrów finansów w przyszłym tygodniu (NY Times, European Court Rejects British Challenge to Tax on Trading).

Brak komentarzy: