piątek, 28 listopada 2014

Spór pomiędzy Gwatemalą i Peru o dodatkowe "cła" na produkty rolne rozstrzygnięty przez WTO

Panel WTO rozstrzygnął w tym tygodniu spór pomiędzy Gwatemalą a Peru dotyczący stosowania przez to drugie państwo specjalnych „ceł” w odniesieniu do szeregu produktów rolnych (m. in. ryżu, kukurydzy, cukru, mleka oraz produktów mlecznych). Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zainicjowane przez Gwatemalę w kwietniu 2013 r. 

Spór dotyczył specjalnych opłat stosowanych przez Peru w ramach tzw. mechanizmu Price Range System (PRS), który przewidywał nakładanie dodatkowych opłat granicznych na produkty rolne w przypadku gdy średnia cena tych produktów na rynkach światowych (w danym okresie referencyjnym) spadłaby poniżej określonego pułapu. Mechanizm określał również, że w przypadku wzrostu ceny powyżej określonego pułapu (również w danym okresie referencyjnym) standardowe cła na te produkty ulegałyby obniżeniu.

Panel uznał, że dodatkowe opłaty nakładane przez Peru naruszają szereg zobowiązań wynikających z prawa WTO - w szczególności tych zawartych w Porozumieniu w sprawie rolnictwa oraz Układzie Ogólnym w sprawie Taryf Celnych i Handlu. Panel stwierdził, że opłaty te nie zostały ujęte w lista koncesyjnych Peru i tym samym nie mogą być stosowane. Odnośnie Porozumienia w sprawie rolnictwa, panel uznał natomiast, że opłaty pobierane przez Peru nie stanowią zwykłych ceł i tym samym naruszają obowiązek wynikających z Art. 4.2 Porozumienia, który nakłada na Członków WTO obowiązek stosowania w przypadku produktów rolnych jedynie ceł, a nie innych środków.

Jednym z ciekawszych zagadnień w sporze była kwestia możliwości modyfikacji zobowiązań wynikających z prawa WTO za pomocą dwustronnych porozumień zawartych pomiędzy stronami sporu. Peru podnosiło bowiem, że Gwatemala zaakceptowała stosowania przez ten kraj mechanizmu PRS, podpisując porozumienie w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy tymi dwoma krajami. Panel stwierdził jednak, że nie musi rozstrzygać czy strony mogą dokonać modyfikacji swoich zobowiązań wynikających z prawa WTO na podstawie porozumienia zawartego poza organizacją, gdyż umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy stronami nie weszła jeszcze w życie. Na ostateczną decyzję dotycząca tej kwestii przyjdzie więc nam jeszcze poczekać.

Strony mają obecnie 60 dnia na złożenie odwołania od decyzji panelu. Jeżeli żadna z nich nie zdecyduje się na to, decyzja stanie się prawomocna (po jej formalnym zaakceptowaniu przez tzw. Ciało ds. Rozstrzygania Sporów), zaś Peru będzie zobowiązane do jej wykonania poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian do swojego systemu (np. poprzez wycofanie dodatkowych opłat). W przypadku niewykonania zaleceń zawartych w decyzji panelu, Gwatemali będzie przysługiwało prawo do nałożenia na Peru ceł karnych.

Raport panelu jest dostępny tu.

Brak komentarzy: