czwartek, 28 maja 2015

Komitet Praw Społecznych potwierdza całkowity zakaz kar cielesnych wobec dzieci

W dwóch opublikowanych 27 maja br. decyzjach przeciwko Irlandii oraz Słowenii, Europejski Komitet Praw Społecznych uznał, że przepisy obowiązujące w tych krajach w zakresie zakazu wymierzania kar cielesnych dzieciom nie są wystarczająco jasne i precyzyjne. Komitet przypomniał, że już wcześniej wskazywał, iż sytuacja w tych dwóch krajach pozostaje w sprzeczności z art. 17 Europejskiej Karty Społecznej, który stanowi:
„W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa matek i dzieci do ochrony społecznej i ekonomicznej, Umawiające się Strony zobowiązują się podejmować wszelkie konieczne i odpowiednie środki w tym celu, włączając w to ustanowienie lub utrzymywanie odpowiednich instytucji lub służb.”

Skargi, które rozstrzygał Komitet zostały złożone przeciwko 7 krajom (Belgii, Czechom, Francji, Irlandii, Włochom, Cyprowi oraz Słowenii) przez organizację pozarządową Association for the Protection of All Children (APPROACH) w zw. z brakiem wyraźnego i skutecznego zakazu wymierzania kar cielesnych dzieciom w domach, szkołach, czy innych instytucjach. W odniesieniu do ustawodawstwa obowiązującego w Irlandii stowarzyszenie podnosiło, iż prawo dopuszcza tam stosowanie "środków dyscyplinujących", Krajowe Wytyczne dot. dzieci nie zawierają wyraźnego zakazu stosowania kar cielesnych, z zakresu obowiązywania przepisów zakazujących stosowania kar cielesnych w edukacji przedszkolnej wyłączone są pewne kategorie dzieci, a prawo karne ma zastosowanie do aktów przemocy osiągających pewien określony stopień dolegliwości – do takich natomiast nie zalicza się tzw. środków dyscyplinujących.
W konkluzji obu decyzji Komitet uznał, że obowiązujące w Irlandii oraz Słowenii prawo nie zakazuje ani nie penalizuje wszystkich przejawów przemocy względem dzieci w rodzinie, niektórych rodzajach ośrodków opieki przedszkolnej, tj. aktów i zachowań, które mogą mieć wpływ na integralność psychiczną, godność, a także rozwój psychiczny i fizyczny oraz samopoczucie. Doszło więc do naruszenia art. 17 Europejskiej Karty Społecznej. 

Należy przypomnieć, że Rada Europy bardzo aktywnie działa na rzecz wprowadzenia zakazu wymierzania kar cielesnych we wszystkich krajach członkowskich. Komitet dołożył kolejną cegiełkę do tego procesu, precyzując, iż wprowadzane przez państwa w tym zakresie przepisy muszą być całkowicie jasne, precyzyjne i nie pozostawiające jakichkolwiek wątpliwości co do intencji ustawodawcy. Państwa muszą też eliminować ten proceder w drodze działań praktycznych.

Brak komentarzy: