czwartek, 27 sierpnia 2015

Środki tymczasowe w sporze Enrica Lexie

Rozpatrujący wniosek o zastosowanie środków tymczasowych w sporze między Włochami a Indiami ws. Enrica Lexie (zob. nasze posty) trybunał ITLOS zobowiązał strony do zawieszenia wszelkich postępowań sądowych i powstrzymania się od wszczynania kolejnych, które mogłyby doprowadzić do zaognienia lub rozszerzenia przedmiotowego sporu przedłożonego trybunału arbitrażowemu do rozstrzygnięcia lub które mogłyby mieć negatywny wpływ na wykonanie jakichkolwiek decyzji podjętych przez trybunał (Order of 24 August 2015). 

Ku rozczarowaniu Włoch trybunał nie uwzględnił natomiast wniosku o odesłanie Salvatore Girone do domu, ani o zezwolenie - aktualnie leczone w ojczyźnie - Massimiliano Lattore na pozostanie w kraju podczas całego postępowania (Il Sole 24 Ore, Marò: Tribunale del mare chiede a India di sospendere «altre procedure in corso». Ma Girone per ora non torna). Zdaniem sędziów z Hamburga, sytuacja obu marynarzy dotyczy meritum sprawy, a zatem ewentualne rozstrzygnięcie nie należy do nich, ale do trybunału arbitrażowego z Załącznika VII (par. 132). Zastosowane środki tymczasowe pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie sporu oraz na prawa Włoch i Indii (par. 137). W Indiach już zawieszono postępowanie sądowe (CdS, Marò, l’India sospende tutti i procedimenti giudiziari).

Nt. trybunału z Załącznika VII zob. poniżej.

W sprawie nr 24 (zobacz dokumentację z postępowania, w tym nagrania video) Włochy zarzucają Indiom w szczególności:
  • naruszenie zakazu wykonywania jurysdykcji w sprawach karnych wobec statków państw obcych w związku ze zdarzeniami które miały miejsce przed wejściem na wody terytorialne państwa nadbrzeżnego, jeżeli statek tylko przepływał przez morze terytorialne (art. 27(5) UNCLOS),
  • naruszenie ograniczenia sprawowania jurysdykcji karnej w związku z incydentami nawigacyjnymi do państwa bandery (art. 97(3) UNCLOS),
  • w związku z oboma powyższymi zarzutami, naruszenie przysługującej Włochom wolności mórz (art. 87 UNCLOS),

***
Arbitraż ad hoc na podstawie Załącznika VII w zw. z art. 287 UNCLOS stanowi jedną z czterech metod rozstrzygania sporów, obok skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez ITLOS w Hamburgu, przez haski MTS oraz "specjalnego trybunału arbitrażowego" w kwalifikowanych sprawach (arbitraż z Załącznika VIII). Arbitraż ad hoc stanowi domyślny sposób rozstrzygania kontrowersji między państwami, które nie wybrały albo - tak jak w tym przypadku - nie wybrały tej samej metody. O ile bowiem Włochy wskazały trybunał ITLOS i MTS jako właściwe do rozstrzygania sporów, o tyle Indie nie złożyły stosownej deklaracji na podstawie art. 287(1). 

Trybunałowi arbitrażowemu przewodniczy sędzia Władimir Władimirowicz Golicyn.
Jednym z pełnomocników Indii jest prof. Alain Pellet.

Brak komentarzy: