poniedziałek, 20 czerwca 2016

Komisja wszczęła formalne postępowanie w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej

W zeszły czwartek, 16.06 Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu formalnej procedury o naruszenie prawa UE przeciwko Polsce w sprawie wycinku Puszczy Białowieskiej. Komisja zarzuca Polsce naruszenie dyrektyw ptasiej (Dyrektywa 2009/147/WE) i siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG). Obie dyrektywy stanowią podstawę utworzenia obszarów Natura 2000 i nakładają obowiązki na państwa w zakresie ochrony tych obszarów. Na razie Komisja przesłała do Polski tzw. uwagi formalne, czyli pismo z informacjami na temat zarzutów, wyznaczając Polsce miesiąc na ustosunkowanie się do nich. Szczegóły zarzutów, jak zawsze na tym etapie procedury nie są jeszcze znane. 

Pismo to oznacza wszczęcie procedury określonej w art 258 TFUE. Komisja ma w tym przypadku całkowitą dowolność w określaniu terminów, chociaż zazwyczaj są to daw miesiące. Wskazanie miesięcznego terminu jest zapewne w tym przypadku efektem tego, że konieczne jest zatrzymanie wycinki możliwie jak najszybciej. Ten pierwszy etap służy nie tylko formalnemu zakreśleniu zakresu zarzutów, ale również uzyskaniu od państwa członkowskiego szczegółowych wyjaśnień i rozwianie ewentualnych wątpliwości. Podkreśla ta zwłaszcza Komisja Europejska, także w tym przypadku. Kolejnym etapem procedury (jeśli oczywiście do niego dojdzie) będzie przekazanie formalnej uzasadnionej opinii i wyznaczenie terminu na usunięcie uchybienia. Minister Szyszko zapowiedział wprawdzie szybkie udzielenie odpowiedzi, ale formalne wymogi zakładają, że odpowiedź będzie musiała być przyjęta formalnie przez Komitet Spraw Europejskich Rady Ministrów. 

Wszczęcie przez Komisję formalne procedury było poprzedzone doniesieniami na temat wycinki ze strony polskich organizacji pozarządowych. Formalną skargę w tej sprawie w marcu złożyło ClientEarth w imieniu wielu organizacji. Efektem tej skargi była wizyta studyjna Komisji Europejskiej w Puszczy Białowieskiej na początku czerwca. celem jest zweryfikowanie twierdzeń rządu, że przyczyną trzykrotnego zwiększenia wycinki jest konieczność ochrony lasu prze kornikiem. 

Niezależnie od Komisji Europejskiej podobną wizytę złożyli także przedstawiciele UNESCO. Wprawdzie raport z niej nie jest dostępny, ale przygotowany już został projekt decyzji, która ma zostać podjęta w sprawie Białowieży, krytycznie odnoszącej się między innymi do braku odpowiednich ocen oddziaływania przy podejmowaniu decyzji o wycince. 

1 komentarz:

Finansowa pisze...

Minister Szyszko już udzielił odpowiedzi. Jak obie strony się nie dogadają i nie znajdą kompromisu, to wszyscy na tym stracą. Polska będzie płacić kary, a puszczy będzie ubywać.