niedziela, 23 czerwca 2013

ESMA: raport z implementacji Wytycznych do Rozporządzenia o krótkiej sprzedaży i CDSach

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował tabelę zgodności legislacji państw członkowskich z Wytycznymi dotyczącym wyłączeń w przypadku działalności animatora rynku oraz działalności na rynku pierwotnym (art. 17 Rozporządzenia nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.

Spośród państw, których ustawodawstwo nie jest w pełni zgodne z regulacjami unijnymi
- nadzorcy rynku kapitałowego w Danii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii zadeklarowali wolę dostosowania prawa krajowego do części dyspozycji Rozporządzenia, wskazując zarazem obszary w których zastosują odmienne rozwiązania,
- francuski Autorité des marchés financiers wprawdzie zapowiada pełną implementację przepisów, jednak celem zapobieżenia zakłóceniom w funkcjonowaniu rynku wszystkie przepisy zaczną obowiązywać równocześnie po pełnym wdrożeniu rozwiązań unijnych.

Brak komentarzy: