sobota, 22 czerwca 2013

Kompromis w sprawie nowelizacji MiFID/MiFIR

Po przeszło 30 miesiącach negocjacji irlandzka Prezydencja doprowadziła do końca negocjacje o nowelizacji Dyrektywy oraz Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID, MiFIR). 17 czerwca kompromis ogłosił COREPER (formalnie zatwierdzony 21 czerwca przez Radę UE), dzięki czemu tekst może teraz zostać skierowany do Parlamentu Europejskiego.

Zob. tekst

Najistotniejszymi elementami porozumienia są:
  • zwiększona transparentność - w tym ograniczenie obrotu na anonimowych platformach "dark pool trading",
  • rozbudowa infrastruktury rynkowej, w tym ustanowienie zorganizowanych platform obrotu (Organised Trading Facility, OTF) - podstawowego instrumentu włączenia całości dotychczasowego obrotu pozagiełdowego OTC do regulowanych systemów obrotu,
  • regulacja algorytmicznego obrotu instrumentami finansowymi (algorithmic trading) oraz handlu wysokich częstotliwości (high-frequency trading, HFT)
  • pomoc MŚP w dostępie do rynku kapitałowego,
  • wzmocnienie zasad odpowiedzialności managerów i corporate governance, a przede wszystkim
  • wzmocnienie ochrony konsumentów.

Zważywszy na poczynione wysiłki i uprzednie konsultacje z Parlamentem, Sekretariat Rady wyraźnie podkreślił, że rekomenduje Prezydencji zwrócenie się do PE o przyjęcie tekstów Dyrektywy i Rozporządzenia w I czytaniu.

Jak podkreśla FT (UK agrees EU deal on City regulation) ważnym krokiem w stronę kompromisu było ograniczenie możliwości regulacyjnego oddziaływania EBC, ESMA i innych instytucji unijnych na funkcjonowanie londyńskiego City, poprzez zakaz "bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji któregokolwiek państwa członkowskiego lub grupy państwa, jako miejsca świadczenia usług inwestycyjnych w dowolnej walucie".

Mimo to Wielka Brytania złożyła oświadczenie do tekstu  (zob. załącznik do wspomnianego dokumentu Sekretariatu) wyrażając zaniepokojenie, czy w świetle C-9/56 Meroni v High Authority [1957-1958] ECR 133 uprawnienia przyznane ESMA na podstawie art. 31 do 35 MiFID ze względu na swój charakter w ogóle mogą być przedmiotem transferu na agencje UE .

Wejście w życie nowelizacji MiFID będzie zarazem stanowiło wypełnienie zobowiązań przyjętych w ramach G20 na szczycie w Pittsburgu w 2009 roku.

Brak komentarzy: