środa, 12 czerwca 2013

Odpowiedzialność prospektowa w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego: studium porównawcze

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opublikował właśnie pierwszy komparatystyczny raport reżimów odpowiedzialności prospektowej w państwach UE oraz Islandii i Norwegii (należących do EOG) w związku z Dyrektywą Prospektową.

Celem raportu jest przejrzyste zestawienie reżimów odpowiedzialności cywilnej, karnej, administracyjnej i rządowej w przedmiotowym zakresie w poszczególnych państwach. Dokument nie obejmuje natomiast kwestii stosowania owych postanowień.

Konkluzją ogólną dokumentu była konstatacja wdrożenia norm Dyrektywy Prospektowej przez wszystkie państwa objęte raportem bądź to w drodze norm ogólnych, bądź też norm ogólnych uzupełnionych regulacjami szczegółowymi. Jedynie w odniesieniu do odpowiedzialności rządu autorzy zidentyfikowali wspólne podejście w niemal wszystkich badanych jurysdykcjach.

Pewną zbieżność odnotowano w odniesieniu do kryterium winy osoby ponoszącej odpowiedzialność w dowolnym z czterech reżimów: we wszystkich państwach wskazano na konieczność wykazania przynajmniej pewnego stopnia niedbalstwa.

Odnośnie konsekwencji prawnych naruszenia norm przedmiotowych autorzy zauważyli, że mimo powszechnego stosowania kar finansowych (zarówno w reżimie odpowiedzialności karno- i cywilnoprawnej, jak i administracyjnej) wymiar kary jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych jurysdykcjach.

Zobacz:
- tekst Raportu (Comparison of liability regimes in Member States in relation to the Prospectus Directive), oraz opublikowane oddzielnie
- załącznik II zawierający tabelę porównawczą rezultatów badania,
- załącznik III zawierający odpowiedzi nadesłane przez państwa.

Brak komentarzy: