niedziela, 8 września 2013

Belgijskie post scriptum do orzeczenia ws. argentyńskich obligacji

Jak informowaliśmy w zeszłym miesiącu amerykański sąd apelacyjny nakazał Argentynie równoczesną spłatę wszystkich właścicieli obligacji, objętych defaultem w 2001 roku, niezależnie od tego czy przystąpili do porozumienia restrukturyzacyjnego; tym samym ochroną prawną objęto także hold-out creditors (zob. post tutaj). Sąd stwierdził również, że ewentualne działania wierzycieli, niebędących stroną postępowania, zmierzające do umożliwienia Argentynie nie wykonania wyroku uznane zostaną za obrazę sądu (Conflict of Laws.net).

W pierwszej reakcji Argentyna zadeklarowała, że do czasu rozpatrzenia jej wniosku przez Sąd Najwyższy USA nie zmieni polityki wypłat (post tutaj), a następnie zapowiedziała dokonanie swapów obligacji, na takich samych warunkach, zrestruktruryzowanych w 2005 i 2010 roku na instrumenty dłużne emitowane na podstawie prawa argentyńskiego, zabezpieczając tym samym ich właścicieli przed zrównaniem pozycji prawnej z wierzycielami niewspółpracującymi (Bloomberg). Do tego czasu w świetle przywołanego orzeczenia Argentyna nie może spłacić zobowiązań tylko wobec tej grupy, niezależnie od tego czy dane obligacje wyemitowano w Stanach Zjednoczonych czy w państwie trzecim.


Mimo możliwych konsekwencji prawnych w USA - w razie obrazy sądu zainteresowani ryzykują zatrzymanie środków finansowych będących przedmiotem sporu (Conflict of Laws) - część właścicieli zrestrukturyzowanych obligacji, w tym Knighthead Capital Management LLC, wystąpiła w Belgii o nakaz sądowy stwierdzający niewykonalność amerykańskiego wyroku w Europie oraz nakazujący realizację transakcji dysponentom środków zabezpieczonych na poczet spłat argentyńskich pożyczek. W świetle uchwalonego w 2004 roku prawa belgijskiego uniemożliwienie agentom rozrachunkowym realizacji płatności jest bowiem zakazane.

Przesłuchanie w sprawie przeciwko m.in. Bank of New York Mellon Brussels (na rachunkach tego banku zdeponowano środki na wykup obligacji denominowanych w Euro) oraz Euroclear (największy na świecie system rozrachunkowy papierów wartościowych pośredniczący w transakcjach z wierzycielami) miało się odbyć 5 września.

W świetle ostatnich wycen CSDów, po ogłoszeniu wyroku amerykańskiego sądu apelacyjnego prawdopodobieństwo niewypłacalności Argentyny w ciągu najbliższych 5 lat wzrosło do 84%.

Brak komentarzy: