wtorek, 3 czerwca 2014

Zawieszenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski

Komisja Europejska uważa, że Polska (i Chorwacja) podjęły skuteczne działania w zakresie poprawy sytuacji finansów publicznych, w związku z czym rekomenduje zawieszenie procedury nadmiernego deficytu (Komunikat Komisji COM(2014) 431 final). Oznacza to wprawdzie, że Polska zrealizowała w przedłużonym do 15 kwietnia b.r. terminie zalecenia Rady z czerwca 2013 w zakresie korekty deficytu, jednak zważywszy na "zagrożenia trwałej korekty nadmiernego deficytu [zaleca się uwzględnić w budżecie na 2015 r.] środki korygujące o charakterze strukturalnym". 

W razie zatwierdzenia rekomendacji Komisji na posiedzeniu Rady, zakończona zostanie procedura wszczęta wobec Polski w 2009 roku. Wobec 6 państw Komisja sugeruje zakończenie procedury, która kontynuowana będzie w 11 kolejnych.

Zob.:
  • Zalecenie Rady mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce z 18 czerwca; (COM(2013) 906 final),
  • Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2013 r. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. (2013/758/UE).
Zgodnie z prognozą koniunktury gospodarczej z grudnia ubiegłego roku Polsce rekomendowano poprawę salda strukturalnego (zob. sejmowy leksykon budżetowy) o 1 % PKB w 2014 r. i o 1,2 % PKB w 2015 r., a także przyjęcie dodatkowych środków konsolidacji fiskalnej. W związku z niższym od zalecanego poziomem deficytu nominalnego w 2013 r. (4,3 zamiast 4,8% PKB), a z pominięciem wpływów do budżetu z tytułu reformy OFE, saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w tym roku wyniesie -3,6 % PKB, tj. mniej niż docelowa wartość określona w zaleceniu. Przy dodatkowych założeniach dotyczących deficytu w 2015 roku, Komisja prognozuje, że zmiany salda strukturalnego w roku bieżącym będą równe zalecanym w roku bieżącym, oraz mniejsze o zalecanych 0,4% PKB w przyszłym roku.

Zob. także 

Brak komentarzy: