czwartek, 24 lipca 2014

Powołanie paneli WTO w sporach pomiędzy UE a Rosją

22 lipca 2014 r. podczas posiedzenia Organu ds. Rozstrzygania Sporów (DSB) doszło w końcu do powołania paneli, których zadaniem będzie rozstrzygnięcie dwóch sporów handlowych pomiędzy Unią Europejską (UE) a Rosją. 

W pierwszej sprawie (o której informowaliśmy tu i tu), UE kwestionuje rosyjskie embargo na wieprzowinę oraz produkty pochodne, które ustanowiono po wykryciu kilku przypadków afrykańskiego pomoru świń wśród dzików na przygranicznych terenach Polski oraz Litwy. UE w szczególności zarzuca nieproporcjonalność embarga (obejmuje ono całe terytorium UE) oraz brak konsekwencji w stosowaniu zakazu (pomimo stwierdzenia ognisk choroby zarówno na Białorusi jak i na Ukrainie, w stosunku do tych państw nie zastosowano analogicznych obostrzeń). Zdaniem Unii narusza to postanowienia Umowy WTO o Stosowaniu Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych oraz Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu. Sytuację Unii na pewno komplikuje fakt, że tego samego dnia ogłoszono wykrycie pierwszego przypadku ogniska choroby nie wśród dzikich zwierzą ale wśród trzody chlewnej.

Na tej samej sesji DSB powołano również panel w sprawie ceł antydumpingowych stosowanych przez UE wobec rosyjskich producentów stali i nawozów sztucznych (informowaliśmy o niej tu). Rosja zarzuca UE stosowanie rozwiązań niezgodnych z Umową w sprawie Środków Antydumpingowych. W szczególności twierdzi ona, że Unia badając istnienie dumpingu przyjmuje ceny energii nie z rynku rosyjskiego (uznając, że nie mają one charakteru rynkowego i są sztucznie zaniżone) ale kalkuluje taką cenę w oparciu o podobne rynki trzecie. Metodologia ta jest stosowana od 2002 r.

***
Zgodnie z procedurami obowiązującymi w WTO strony będą teraz miały 20 dni na wybór panelistów (spośród osób przedstawionych przez Sekretariat WTO). W przypadku braku porozumienia paneliści zostaną wskazani przez Dyrektora Generalnego WTO. Panel będzie miał następnie 9 miesięcy na rozstrzygnięcie sporu. Od decyzji panelu każdej ze stron przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Appellate Body, którego decyzja jest ostateczna (podlega ona jednak formalnej akceptacji przez DSB). Strona, która przegrała, ma następnie tzw. rozsądny okres czasu na dostosowanie środka handlowego uznanego za bezprawny do wymagań prawa WTO. Jeżeli do tego nie dojdzie, a strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia co do określenia formy kompensacji, istnieje możliwość nałożenia sankcji handlowych przez stronę, która wygrała sprawę (w formie ceł karnych). Zarówno określenie co stanowi „rozsądny okres czasu” jak i ustalenie wielkości sankcji może być przedmiotem odrębnego postępowania arbitrażowego. Patrząc na rozbudowaną procedurę rozstrzygania sporów w WTO nie należy tym samym oczekiwać szybkiego rozstrzygnięcia żadnego ze sporów.

Brak komentarzy: