poniedziałek, 14 lipca 2014

Rozporządzenie kończące prace nad powołaniem SRM

Na początku maja b.r. pisaliśmy o przyjęciu Dyrektywy ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Dopełnieniem prac nad powołaniem tego filara (SRM) Unii Bankowej - obok funkcjonującego od listopada jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) - jest przyjęte właśnie Rozporządzenie ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010.

Mocą Rozporządzenia powołana zostanie Jednolita Rada ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Jednolita Rada) - art. 42 i n. Rada osiągnie pełną gotowość do działania 1 stycznia przyszłego roku.

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie wspierany jednolitym funduszem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji („fundusz”) - art. 67 i n.

Zakresem stosowania SRM objęte zostaną wszystkie banki strefy Euro oraz z innych państw UE, które postanowią nawiązać taką współpracę.

Brak komentarzy: