piątek, 9 maja 2014

Harmomizacja unijnych przepisów w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków

Na podstawie kompromisu wypracowanego w grudniu ubiegłego roku przez litewską Prezydencję (zobacz m.in. nasze posty tu i tu), Rada przyjęła Dyrektywę ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (PE-CONS 14/14).

Na uwagę zasługują w szczególności:
  • ustanowienie europejskiego systemu mechanizmów finansowania obejmującego - krajowe mechanizmy finansowania (do dnia 31 grudnia 2024 r. mające dysponować środkami finansowymi w wysokości co najmniej 1% kwoty krajowych depozytów gwarantowanych), - pożyczki między instytucjami, instytucjami finansowymi oraz osobami trzecimi, - wzajemne pożyczki między mechanizmami finansowania, - uwspólnienie krajowych mechanizmów finansowania w przypadku grupowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (art. 100-107),
  • rezygnacja z planów powołania Rady ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków - zamiast tego podkreślono doniosłość Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego,
  • możliwość ustanowienia "tymczasowego administratora" na czas przymusowej wymiany kadry kierowniczej wyższego szczebla lub zarządu (art. 29),
  • ustanowienie "instrumentu wydzielenia aktywów" służącego do przenoszenia przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji aktywów, praw lub zobowiązań instytucji objętej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją do podmiotu zarządzającego aktywami (art. 42),
  • możliwość przekazania przez mechanizm finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wkładu na rzecz instytucji objętej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, jedynie gdy został dokonany wkład przez posiadaczy instrumentów właścicielskich oraz wierzycieli, w celu pokrycia strat i dokapitalizowania, równy kwocie nie niższej niż 8 % łącznych zobowiązań (bail-in), przy czym wkład z mechanizmu finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ograniczony jest do 5 % całkowitych zobowiązań (art. 44(5)).
Państwa mają czas do 31 grudnia 2014 r. na implementację Dyrektywy.

Zob.:
Z kolei ministrowie finansów strefy Euro ustalili, że do czasu pełnego wejścia w życie Dyrektywy możliwe będzie bezpośrednie dokapitalizowanie instytucji finansowych przez Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), Euractiv, Eurozone set for direct bank recapitalisation in 2015.

Brak komentarzy: