poniedziałek, 7 lipca 2014

Wejście w życie unijnych przepisów w sprawie nadużyć na rynku finansowym

2 lipca weszły w życie Rozporządzenie 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz Dyrektywa 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Dyrektywa MAD II); z pewnymi wyjątkami przepisy MAR stosuje się od 3 lipca. Państwa mają czas do 3 lipca 2016 r. na wdrożenie Dyrektywy.

Celem MAR jest dostosowanie regulacji w zakresie wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), a także środki mające zapobiegać nadużyciom na rynku do rozwoju, głównie technologicznego, na rynkach finansowych m.in. stosowania coraz to nowych instrumentów (np. OTC), nowych platform handlu, czy handlu wysokich częstotliwości (HFT). Explicite zakazano m.in. manipulacji benchmarkami, co stanowi pokłosie skandalu ze stawkami LIBOR (nasze posty tutaj), rozszerzono kompetencje administracyjne i śledcze regulatorów rynków, zmniejszając gdzie było to możliwe obciążenia finansowe dla MŚP. MAR reguluje również zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia (tzw. whistleblower; art. 32 i n.)

Uzupełnieniem Rozporządzenia jest MAD, mocą którego dojdzie do harmonizacji przepisów w penalizujących praktyki insider trading oraz nadużycia rynkowe. Ustanowiono także minimalne pułapy górnego zagrożenia karą za najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze (4 i 2 lata pozbawienia wolności).

Równocześnie ESMA opublikowała żądanie Komisji Europejskiej pomocy w przygotowaniu aktów implementujących MAR.

Również 2 lipca w życie weszły:
- Rozporządzenie nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, 
- Dyrektywa 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych,
- Dyrektywa 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów,
- Dyrektywa 2014/59/UE ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Brak komentarzy: